Nowa Bankowość Elektroniczna - EBP
Logowanie do SBI Korpo
Dokumentacja użytkownika SBI
PSD2
mojeID
Kredyty dla osób fizycznych
Kredyty na cele mieszkaniowe
Kredyty dla rolników
Kredyty na działalność gospodarczą
Wkłady oszczędnościowe terminowe
Karty płatnicze
Bankomaty
Tabela prowizji opłat
Placówki, oddziały
Wnioski do pobrania
Polecenie zapłaty
Ład korporacyjny
Polityka informacyjna
Nota prawna
Polityka cookies
RODO
Mechanizm Podzielnej Płatności
Przenoszenie rachunków płatniczych
Godziny graniczne
  Aktualności

Obwieszczenie o licytacji 20.01.2022
Zawiadomienie o pierwszej licytacji nieruchomości.Komunikat dla Klientów korzystających z bankowości internetowej 07.11.2022
W dniach od 18 listopada 2022r. od godz. 15.00 do 20 listopada 2022r. do godz. 24.00 zaplanowaliśmy prace serwisowe, w związku z czym wystąpi przerwa uniemożliwiająca Państwu dostęp do bankowości internetowej.
W tym okresie nie zalogujecie się Państwo do systemu bankowości internetowej i nie wprowadzicie żadnej dyspozycji (dotyczy to również aplikacji BSGo).
Po przeprowadzeniu prac serwisowych zmieni się adres strony logowania do bankowości internetowej. Nowy adres logowania to: https://jurabank24.pl
Dotychczasowy adres https://bspoczesna.cui.pl nie będzie już aktywny.
Przepraszamy za niedogodności.

Klienci korzystający z Profilu Zaufanego
Jeżeli korzystają Państwo z Profilu Zaufanego (https://pz.gov.pl) to po 20.11.2022r. na liście podmiotów możecie Państwo nie znaleźć Banku Spółdzielczego w Poczesnej, należy wówczas wybrać Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK (zmiana ta związana jest ze zmianą nazwy Banku)
Niezależnie od powyższego, już teraz, zachęcamy do utworzenia stałego loginu i hasła do systemu Profil Zaufany. Aby to zrobić należy wykonać poniższe czynności:
 • Wejść na stronę https://pz.gov.pl >> „Zaloguj się” >> „Nie pamiętam hasła”
 • Wpisać nazwę użytkownika oraz numer PESEL i wybrać przycisk [ZMIEŃ HASŁO]
Link do zmiany hasła zostanie wysłany na adres e-mail, który podany został w trakcie rejestracji konta. Po ustawieniu hasła możliwe będzie logowanie się z pominięciem Banku jako dostawcy tożsamości.Komunikat dotyczący wakacji kredytowych 04.08.2022

Informacja Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w Poczesnej dla Kredytobiorców w zakresie korzystania z wakacji kredytowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U.2022.1488 z dnia 2022.07.14), która w zakresie pomocy kredytobiorcom wchodzi w życie 29 lipca 2022r.

Wersja na dzień 5.08.2022r.
 1. O zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego mogą ubiegać się Kredytobiorcy będący konsumentami, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny przed dniem 1 lipca 2022r. w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
 2. Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego składa się na formularzu udostępnionym przez Bank na jego stronie internetowej w zakładce „Wakacje kredytowe”.
 3. Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego może dotyczyć tylko jednej umowy .
 4. Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego podpisany odręcznie przez każdego z Kredytobiorców lub przez co najmniej jednego z Kredytobiorców z wymienieniem wszystkich Kredytobiorców , z klauzulą oświadczającą , że składający wniosek Kredytobiorca (y) działa(ją ) w imieniu i za zgodą pozostałych Kredytobiorców , gdy nie wszyscy Kredytobiorcy podpisują składany wniosek, składa się w formie papierowej w Placówce Banku lub na adres Placówki Banku wskazany w treści udostępnionego wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego .
 5. Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego może być złożony elektronicznie z podpisami elektronicznymi wszystkich Kredytobiorców lub z podpisem co najmniej jednego Kredytobiorcy , z wymienieniem wszystkich Kredytobiorców , z klauzulą oświadczająca że składający wniosek Kredytobiorca (y) działa(ją) w imieniu i za zgodą pozostałych Kredytobiorców , gdy nie wszyscy Kredytobiorcy podpisują składany wniosek, na adres info@jurabank.pl
 6. Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego może być złożony poprzez kanał bankowości elektronicznej z podpisami elektronicznymi wszystkich Kredytobiorców lub z podpisem co najmniej jednego Kredytobiorcy , z wymienieniem wszystkich Kredytobiorców , z klauzulą oświadczająca że składający wniosek Kredytobiorca (y) działa(ją ) w imieniu i za zgodą pozostałych Kredytobiorców , gdy nie wszyscy Kredytobiorcy podpisują składany wniosek.
 7. Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego może być złożony dla jednego lub więcej niż jednego okresu miesięcznego , zgodnie z formularzem wniosku udostępnionym przez Bank.
 8. Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego należy złożyć najpóźniej w dniu wymagalności raty określonym w Umowie kredytu lub harmonogramie spłaty kredytu .
 9. Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego nie może być stosowane do wymagalnych rat kredytu hipotecznego.
 10. Maksymalne okresy zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego są następujące :
  • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.
 11. Okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest wliczany do okresu kredytowania. Okres kredytowania wydłuża się o ilość zawieszonych rat kredytu hipotecznego zgodnie z postanowieniem art. ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U.2022.1488 z dnia 2022.07.14) . Zmiana terminu spłaty kredytu na skutek zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego nie wymaga zachowania pisemnej zmiany ( aneksowania) zawartej umowy kredytu .


Zapraszamy do korzystania z usług JURA BANKUZawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli 09.06.2022
Zarząd Banku uprzejmie zawiadamia , że zwołał posiedzenie Zebrania Przedstawicieli Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w Poczesnej w dniu 28 czerwca 2022r. o godzinie 10:30 ( I termin) oraz w dniu 28 czerwca 2022r. o godzinie 11:00 ( II termin) , w Cielętnikach ul. Ogrodowa 10 , gmina Dąbrowa Zielona w Sali konferencyjnej Dworu Cielętniki.
Proponowany porządek obrad Zebrania Przedstawicieli :
 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Dokonanie wyboru przewodniczącego i sekretarza Zebrania Przedstawicieli .
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Stwierdzenie prawomocności zwołanego Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał ze skutkiem prawnym.
 6. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich Zebrań Przedstawicieli :
  • Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w Poczesnej z dnia 20.10.2021r.,
  • Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 19.10.2021r.,
  • Banku Spółdzielczego w Żytnie z dnia 19.10.2021r.
 7. Przeprowadzenie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków .
 8. Przeprowadzenie wyboru Komisji Wyborczej .
 9. Przeprowadzenie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 10. Zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2022-2026.
 11. Złożenie przez Zarząd Banku sprawozdań z działalności :
  • Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK za 2021r.,
  • Banku Spółdzielczego we Mstowie za 2021r.,
  • Banku Spółdzielczego w Żytnie za 2021r.
 12. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdań z działalności:
  • Rady Nadzorczej Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK za 2021r.
  • Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Mstowie za 2021r.,
  • Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żytnie za 2021r.
 13. Złożenie przez Zarząd Banku informacji o podjętych w 2021r. wnioskach i opiniach na Zebraniach Grup Członkowskich.
 14. Przedłożenie informacji o wydanych opiniach przez audytora o badanych sprawozdaniach finansowych za 2021r.
 15. Przedłożenie informacji o projekcie podziału nadwyżek finansowych za 2021r.
 16. Przeprowadzenie dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad .
 17. Podjęcie uchwał w sprawach :
  • zatwierdzenia sprawozdań z działalności Banków za 2021 r. – 3 uchwały nr 8/2022,9/2022,10/2022;
  • zatwierdzenia sprawozdań z działalności Rad Nadzorczych za 2021r. – 3 uchwały nr nr 11/2022, 12/2022, 13/2022;
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządów Banków z czynności za 2021r. - 19 uchwał nr nr 14/2022, 15/2022, 16/2022, 17/2022, 18/2022, 19/2022, 20/2022, 21/2022, 22/2022, 23/2022, 24/2022, 25/2022, 26/2022, 27/2022, 28/2022, 29/2022, 30/2022, 31/2022, 32/2022;
  • zatwierdzenia sprawozdań finansowych Banków sporządzonych na dzień 31.12. 2021r. oraz rachunków wyników Banków za okres od 1.01.2021r. do 31.12.2021r. – 3 uchwały nr nr 33/2022, 34/2022, 35/2022;
  • podziału nadwyżek bilansowych Banków za 2021r. – 3 uchwały nr nr 36/2022, 37/2022, 38/2022;
  • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, którą może zaciągać Zarząd Banku – uchwała nr 39/2022;
  • wydania oceny stosowanej przez Bank polityki wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku – uchwała nr 40/2022;
  • zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej - uchwała nr 41/2022;
  • zmiany Regulaminu działania Zebrania Przedstawicieli – uchwała nr 42/2022;
  • wydania oceny do stosowanych przez Bank zasad ładu korporacyjnego w Banku – uchwała 43/2022;
  • przyjęcia wniosków zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 18. Dokonanie okresowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego wraz z podjęciem uchwały nr 44/2022.
 19. Przeprowadzenie wyboru i powołania Rady Nadzorczej Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK na kadencję 2022-2026 wraz z podjęciem uchwał nr 45/2022 i 46/2022.
 20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków wraz z podjęciem uchwały nr 47/2022 .
 21. Sprawy różne .
 22. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli .
Informacja o wyłożeniu do wglądu dokumentów:
Stosownie do § 23 ust. 4 Statutu Banku informuję o wyłożeniu w lokalach Banku do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujących dokumentów:
 1. rocznych sprawozdań z działalności Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK, Banku Spółdzielczego w Żytnie, Banku Spółdzielczego we Mstowie łącznie z rocznymi sprawozdaniami finansowym tych Banków i opiniami biegłego rewidenta.
 2. sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 3. projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
 4. protokołów z ostatnich Zebrań Przedstawicieli – Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z dnia 20 października 2021r. , Banku Spółdzielczego w Żytnie i Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 19 października 2021r.
Wyłożone dokumenty są również dostępne w Oddziałach JURA BANKU w Żytnie i we Mstowie.
Z poważaniem    
Zarząd Banku    Informacje dla Klientów w związku z atakiem Rosji na Ukrainę 28 luty 2022

W związku z działaniami wojennymi na Ukrainie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Dbaj o bezpieczeństwo swoich pieniędzy
Zapewniamy, że pieniądze, które są na kontach w naszym banku są bezpieczne. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez sztaby koordynujące cyberbezpieczeństwo oraz ciągłość pracy naszego banku. Więcej informacje na temat bezpieczeństwa finansowego znajdziecie Państwo w odrębnycm komunikacie: "Jak dbać o bezpieczeństwo swoich pieniędzy?"

Uważaj na oszustów
Miejmy świadomość, że obecna sytuacja geopolityczna to czas zwiększonej aktywności cyberoszustów. Pamiętaj, żeby zachować czujność i stosować się do zasad bezpieczeństwa, zarówno podczas korzystania z bankowości elektronicznej, jak i wykonywania zakupów w Internecie.
 • Nie podawaj nikomu swoich danych do bankowości internetowej, nawet jeśli osoba, z którą rozmawiasz przedstawia się jako pracownik banku.
 • Nie klikaj w linki w SMS-ach i mailach informujących o rzekomych niedopłatach za rachunki, przesyłki kurierskie czy podatki.
 • Czytaj na bieżąco nasze komunikaty bezpieczeństwa.
 • Z rozwagą i należytą ostrożnością podchodź do informacji rozprzestrzenianych przez media społecznościowe. Zanim w coś uwierzysz, sprawdź, czy źródło informacji jest wiarygodne.
Wypłaty gotówki
Apelujemy o racjonalne zachowanie. Pracownicy banku, a szczególnie służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, na bieżąco monitorują sytuację. Twoje pieniądze są w naszym banku bezpieczne i cały czas możesz płacić bezgotówkowo, np. za pomocą karty. Zaopatrzenie naszych oddziałów i bankomatów w gotówkę na bieżąco koordynujemy z Narodowym Bankiem Polskim. Realizujemy wszystkie procedury obowiązujące w ramach Zrzeszenia BPS.Jak dbać o bezpieczeństwo swoich pieniędzy? 28 luty 2022

Korzystając z bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 • X NIGDY nie podawaj nikomu przez Internet lub telefon swoich danych osobowych, identyfikatorów ani haseł.
 • X Nie instaluj oprogramowania i nie ściągaj aplikacji pochodzących z nieznanych źródeł.
 • X Nieotwieraj maili od nieznanych nadawców, nie klikaj w załączniki do wiadomości czy smsów, które wydają Ci się podejrzane (np. pochodzą od firmy kurierskiej, chociaż niczego nie zamawiałeś w sklepach internetowych albo od dostawcy energii, z którym nie masz podpisanej umowy).
 • X Nie klikaj w linki prowadzące do stron rzekomo aktualizujących Twoje certyfikaty bezpieczeństwa lub system transakcyjny – bank NIGDY o to nie prosi w mailach.
 • X Uważajna wiadomości, w których ktoś prosi Cię o dopłatę do jakiejś transakcji – upewnij się, najlepiej dzwoniąc do danej osoby lub firmy, czy prośba jest prawdziwa.
 • X Nie wysyłaj kodów BLIK nawet osobom znajomym, które proszą Cię o to przez Facebooka, messangera lub inny serwis społecznościowy, najlepiej zadzwoń i zapytaj, czy rzeczywiście ktoś miał do Ciebie taką prośbę.
 • X Korzystaj zawsze z aktualnego systemu operacyjnego oraz z aktualnych aplikacji. Zabezpiecz swój komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym.
 • X Korzystaj z poprawnych, czyli trudnych do rozszyfrowania haseł do komputera i do bankowości internetowej. Silne hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać wielkie i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne. Nie zapisuj haseł ani ich nie przekazuj innym osobom.
 • X Ustal bezpieczne limity przelewów internetowych i płatności kartą. Łatwo je zmienisz w bankowości elektronicznej.
 • X Korzystaj z bankowości elektronicznej na własnym sprzęcie i w miejscu z zaufanym Internetem. Unikaj logowania w miejscach typu kino, kawiarnia, publiczne hot-spoty.
 • X Zawsze po zakończeniu korzystania z bankowości internetowej klikaj w przycisk „Wyloguj”.
 • X Logując się na stronę bankowości internetowej, sprawdź poprawność adresu i szyfrowanie połączenia (adres powinien zaczynać się od https://... a obok powinien być widoczny symbol zamkniętej kłódki). Sprawdź także dokładnie poprawność adresu URL pod kątem literówek i niestandardowych znaków, które bardzo często nie są widoczne na pierwszy rzut oka.
 • X Zawsze zwracaj uwagę na komunikaty o błędach certyfikatów wyświetlane przez przeglądarkę internetową. Zrezygnuj z transakcji, jeśli cokolwiek wzbudzi Twoje wątpliwości.
 • X Nie instaluj na swoim komputerze programów z nieznanych źródeł.
 • X Na komputerze korzystaj z klawiatury ekranowej wprowadzając hasło.
 • X Śledź informacje oraz komunikaty publikowane na stronie Banku oraz przesyłane na Twoją skrzynką w systemie bankowości elektronicznej.
Jeśli ktoś dzwoni do Ciebie podając się za pracownika banku, jeśli otrzymujesz wiadomości, których nadawcy podszywają się pod bank lub po prostu coś Cię zaniepokoiło w związku z przelewami, zadzwoń na naszą Infolinię.

PAMIĘTAJ w przypadku czasowej niedostępności Twojej bankowości elektronicznej zachowaj spokój i nie ulegaj panice. Taki jest właśnie cel cyberprzestępców – wywołanie paniki, strachu i chaosu. Nie wspieraj ich w tym. Nie kieruj się również anonimowymi opiniami czy komentarzami np. z mediów społecznościowych czy forów internetowych. Upewnij się, że to wiarygodne informacje a nie „fake newsy”.Komunikat 19 styczeń 2022
Szanowni Klienci !

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) rozpoczyna proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla mikrofirm w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia..

Przedsiębiorcy rozliczają subwencję za pośrednictwem bankowości elektronicznej w tym samym banku, w którym składali wniosek o udzielenie wsparcia. Będą spłacać subwencję na inny rachunek, niż w przypadku Tarczy Finansowej PFR 1.0, a formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji rozliczenia.

Rozliczenia Tarczy 2.0 dla mikrofirm będą odbywać się w dwóch etapach:
 1. Rozliczenia mikrofirm od 19 stycznia do 28 lutego 2022 r. PFR udostępni w bankowości elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirmy. Po upływie tego terminu formularz oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji, co do zasady, niemożliwe.
 2. Decyzje dotyczące umorzeń W kwietniu 2022 r. PFR wyda firmom jedną z trzech decyzji, tj.:
  • określenie kwoty subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu),
  • wezwanie do zwrotu całej subwencji albo
  • informację o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej umorzeniu. Wówczas PFR poprosi beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.
Ważną różnicą w stosunku do rozliczenia Tarczy Finansowej PFR 1.0 jest to, że termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu nie następuje po roku od uzyskania subwencji, a termin wydania wskazanych wyżej decyzji przez PFR nie zależy od czasu złożenia oświadczenia.

Zasady rozliczenia mikrofirm
Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają mikrofirmy, które łącznie spełnią oba poniższe warunki:
 • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r.
 • oraz utrzymanie średniego poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których otrzymał subwencję.
PFR sprawdzi te warunki automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego przedsiębiorca nie załącza do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń.
Formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirm zawiera numer rachunku, na który przedsiębiorca może wpłacić pieniądze z subwencji, jeśli chce je zwrócić przed wydaniem decyzji przez PFR. Spłaty dokonane przez mikrofirmę przed dniem wydania decyzji przez PFR pomniejszają saldo subwencji do umorzenia.

Wymagane oświadczenia i inne informacje
 • Firmy, które w trakcie wnioskowania o subwencję nie dołączyły poprawnych dokumentów o umocowaniu, odnajdą w formularzach dodatkowe pole, tzw. oświadczenie retrospektywne. Zaznaczając je będą poświadczać, że były umocowane do złożenia wniosku o udzielenie subwencji. Oprócz złożenia tego oświadczenia muszą dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające umocowanie w ciągu 14 dni.
 • Firmy będą musiały potwierdzić w formularzu, że dokonały wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jeśli nie zrobiły tego wcześniej.
 • PKD, które beneficjent wpisuje w formularzu ma charakter informacyjny. Powinien on podać wiodące PKD firmy. Nie musi być ono związane z listą 54 kodów PKD, które warunkowały udział w programie.
Regulamin oraz niezbędne informacje o procesie rozliczania i umarzania subwencji dostępne będą na stronie www.pfr.pl.
W razie pytań lub wątpliwości można też dzwonić na infolinię PFR pod numerem +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).


Komunikat 13 styczeń 2022
Szanowni Klienci !

Uprzejmie informujemy, że Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,5 pkt proc., tj do poziomu 2,25 %..
W związku z powyższym od dnia 05.01.2022r. :
- wysokość odsetek maksymalnych wynosi 11,50 % w stosunku rocznym,
- podwyższona stopa oprocentowania kredytu stosowana do należności przeterminowanych wynosi 15,50 % w stosunku rocznym.
Informujemy, że od dnia 05.01.2022r. oprocentowanie kredytów, dla których oprocentowanie stanowi suma stopy referencyjnej NBP i marży Banku, ulega podwyższeniu o 0,5 pp.
Z poważaniem
Zarząd BankuZawiadomienie 23 listopad 2021
Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK
z siedzibą w Poczesnej
Bank Spółdzielczy we Mstowie
z siedzibą we Mstowie
    
Bank Spółdzielczy w Żytnie
z siedzibą w Żytnie

Zawiadomienie

Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK oraz Bank Spółdzielczy we Mstowie i Bank Spółdzielczy w Żytnie niniejszym zawiadamiają Szanownych Klientów, w trybie określonym w art. 124d ustawy Prawo bankowe, że Banki: Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK z siedzibą w Poczesnej, Bank Spółdzielczy w Żytnie z siedzibą w Żytnie i Bank Spółdzielczy we Mstowie z siedzibą we Mstowie podjęły uchwały o połączeniu się na dzień 31 grudnia 2021r.

Na Bankach biorących udział w procesie połączenia spoczywa ustawowy obowiązek powiadomienia podmiotów wymienionych w art. 20 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji o zamiarze połączenia się Banków.

Połączone Banki stworzą silną instytucję finansową, która będzie mogła zaoferować swoim Klientom różnorodną gamę produktów bankowych i usług finansowych. Zwiększą się również możliwości wsparcia finansowego firm działających na terenie działania połączonego Banku.

Przeprowadzenie procesu łączeniowego pozwoli nam także na zwiększenie konkurencyjnej pozycji Banku na rynku usług finansowych poprzez zoptymalizowanie procesów zarządzania oraz wzrost efektywności realizowanych zadań.

Z poważaniem
Zarząd BankuKomunikat 10 listopad 2021
Szanowni Klienci !

Uprzejmie informujemy, że Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt proc., tj do poziomu 1,25 %..
W związku z powyższym od dnia 5.11.2021r. :
- wysokość odsetek maksymalnych wynosi 9,50 % w stosunku rocznym,
- podwyższona stopa oprocentowania kredytu stosowana do należności przeterminowanych wynosi 13,50 % w stosunku rocznym.
Informujemy, że od dnia 5.11.2021r. oprocentowanie kredytów, dla których oprocentowanie stanowi suma stopy referencyjnej NBP i marży Banku, ulega podwyższeniu o 0,75 pp.
Z poważaniem
Zarząd BankuTarcza finansowa PFR 2.0 29 październik 2021
Szanowni Klienci !

Rozpoczyna się proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla Przedsiębiorstw z sektora Mikro i MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.
Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia.

Rozliczenia Tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach.

W pierwszym etapie w bankowości elektronicznej Klienta zostanie udostępniony formularz oświadczenia o rozliczeniu dla małych i średnich firm (MŚP). Proces ten rozpocznie się od 18 listopada 2021 r. i potrwa do 15 stycznia 2022 r. Po upływie tego terminu formularz będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji co do zasady niemożliwe.

W drugim etapie to Mikroprzedsiębiorcy w swojej bankowości elektronicznej będą mieli udostępniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Etap ten rozpocznie się od 19 stycznia i potrwa do 28 lutego 2022 r. Po upływie tego terminu formularz będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji co do zasady niemożliwe.

W trzecim etapie - w kwietniu 2022 r. - PFR wyda przedsiębiorcom jedną z trzech decyzji, tj.:
 • decyzję określającą kwotę subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu),
 • decyzję wzywającą do zwrotu całej subwencji albo
 • decyzję informującą beneficjenta o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej zwolnieniu z obowiązku zwrotu. Wówczas PFR poprosi beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.


Komunikat 7 październik 2021
Szanowni Klienci !

Uprzejmie informujemy, że Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,4 pkt proc., tj do poziomu 0,50 %..
W związku z powyższym od dnia 8.10.2021r. :
- wysokość odsetek maksymalnych wynosi 8,00 % w stosunku rocznym,
- podwyższona stopa oprocentowania kredytu stosowana do należności przeterminowanych wynosi 12,00 % w stosunku rocznym.
Informujemy, że od dnia 8.10.2021r. oprocentowanie kredytów, dla których oprocentowanie stanowi suma stopy referencyjnej NBP i marży Banku, ulega podwyższeniu o 0,4 pp.
Z poważaniem
Zarząd BankuZawiadomienie Członków Banku o Zebraniu Przedstawicieli 4 październik 2021
Szanowni Członkowie Banku !

Zarząd Banku uprzejmie zawiadamia , że zwołał posiedzenie Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej , po zmianie nazwy Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w Poczesnej, w dniu 20 października 2021r. o godzinie 13,30 ( I termin) oraz w dniu 20 października 2021r. o godzinie 14,00 ( II termin) , w Olsztynie/k Częstochowy ul. Karłowatej Sosny w Sali konferencyjnej Hotelu Jurajskiego.

Z poważaniem
Zarząd Banku


Komunikat 1 październik 2021
Szanowni Klienci !

Uprzejmie zawiadamiamy, że Bank Spółdzielczy w Poczesnej dokonał z dniem 30.09.2021 r. zmiany nazwy firmy na Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK.
Siedziba Banku nie uległa zmianie, nadal pozostaje aktualny adres: 42-262 Poczesna, ul. Bankowa 1.
Dotychczasowa strona internetowa www.bspoczesna.pl jest tożsama również dla zmienionej nazwy firmy na Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK.
Zmiana nazwy została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Częstochowie poprzez wpis do rejestru KRS 0000047133.
Zmiana nazwy nie wywołuje konieczności zmian oznaczenia Banku w dotychczas zawartych umowach produktów bankowych.
Administratorem danych osobowych pozostaje nadal Bank Spółdzielczy w Poczesnej pod zmienioną nazwą na Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK.
Z poważaniem
Zarząd BankuZebranie Grup Członkowskich 23 sierpnia 2021
Szanowni Członkowie Banku !!!

Uprzejmie zawiadamiamy, że Zarząd Banku Spółdzielczego w Poczesnej działając w oparciu o §34 ust.1 pkt.20 Statutu Banku z dnia 13 grudnia 1994r.( z późniejszymi zmianami ), zwołał Zebranie Grupy Członkowskiej na dzień 30 sierpnia 2021r.
Wszelkie materiały związane z porządkiem obrad Grup Członkowskich zostały zamieszczone poniżej.
Uprzejmie zachęcamy Państwa do czynnego uczestnictwa w Zebraniu Grupy Członkowskiej.
Z poważaniem
Zarząd Banku
Płatności on-line - PayByNet 21 maja 2021
Szanowni Państwo

Informujemy, iż uruchomiliśmy dla naszych Klientów usługę płatności internetowych PayByNet, która umożliwia przekazanie środków pieniężnych bezpośrednio z rachunku bankowego Płatnika na rachunek bankowy Odbiorcy.

Operatorem usługi Paybynet jest Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR), która działa w oparciu o infrastrukturę międzybankowego systemu rozliczeń Elixir. Dzięki wykorzystaniu w usłudze Paybynet schematu rozliczeń międzybankowych płatności internetowe oferowane przez KIR są szybkie, proste i bezpieczne. Płatności przez PayByNet można dokonywać w sklepach internetowych oraz urzędach, które obsługują płatności bezpośrednie oraz korzystając z innych systemów transakcyjnych: Dlaczego warto skorzystać z bezpiecznych płatności internetowych PayByNet:
 • płatności online - PayByNet realizuje płatności online przez 24 godziny na dobę
 • bezpieczeństwo płatności – przelew wykonywany jest bezpośrednio z konta kupującego na konto sprzedawcy lub urzędu, bez zatrzymywania pieniędzy w instytucji pośredniczącej (widzisz na przelewie, komu przelewasz pieniądze)
 • szybkość płatności – informacja o płatności przez internet przekazywana jest natychmiast do sklepu, co przyspiesza realizację zamówienia (rozliczenie płatności gwarantuje KIR)
 • wygoda użytkownika – dane przelewu w systemie bankowości internetowej są wypełniane automatycznie, dzięki czemu nie pomylisz się przy ich wprowadzaniu

Aby skorzystać z płatności PayByNet należy jako formę płatności wybrać jeden z dostępnych systemów szybkich płatności internetowych, następnie wybrać "Banki Spółdzielcze” i z listy dostępnych banków wybrać "Bank Spółdzielczy w Poczesnej". System przekieruje Państwa do bankowości internetowej, gdzie po poprawnym logowaniu i zautoryzowaniu automatycznie wypełnionego zlecenia przelewu płatność zostanie zrealizowana.Proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. 13 maja 2021
Szanowni Państwo

Po 29 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. dla mikro, małych i średnich firm. Proces umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy.

Warto pamiętać, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, które skorzystały z Tarczy Finansowej PFR 2.0, będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100 proc. umorzenia subwencji.

Cały proces umorzenia subwencji odbywać się będzie wyłącznie w bankowości elektronicznej firmy, gdzie przedsiębiorcy będą mogli m.in.:
 • zapoznać się z kwotą umorzenia zaproponowaną przez PFR,
 • wypełnić, podpisać i wysłać do PFR formularz z wnioskiem o umorzenie,
 • pobrać decyzję PFR oraz harmonogram spłat PFR w zakresie nieumorzonej kwoty subwencji,
 • na bieżąco śledzić postęp spłat rat nieumorzonej kwoty subwencji.

Szczegóły na temat umorzeń dostępne są w zaktualizowanym Regulaminie PFR Tarczy Finansowej PFR 1.0 obowiązującym od 28 kwietnia 2021 r.Informacja dotycząca procesu umorzeń w ramach Tarczy Finansowej 1.0. 19 kwiecień 2021
Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej dokumentami udostępnionymi przez Polski Fundusz Rozwoju. Informacje zawarte w dokumentach dotyczą procesu umorzeń w ramach Tarczy Finansowej 1.0.

Najczęściej zadawane pytania
Rozliczanie i umarzanie subwencji dla MŚP
Rozliczanie i umarzanie subwencji dla MIKROFIRMNowa aplikacja BSGo 24 marzec 2021
Informujemy, że w dniu 26.03.2021 w godzinach wieczornych aplikacja mToken Asseco MAA zostanie zastąpiona w sklepach Google Play i App Store nową aplikacją mobilną BSGo.
Przy uruchomieniu aplikacji mToken Asseco MAA zostaną Państwo poproszeni o zainstalowanie nowej wersji aplikacji BSGo. Jeżeli mają Państwo na telefonach ustawioną automatyczną aktualizację - powinna się ona wykonać automatycznie.
Funkcjonalność aplikacji pozostanie bez zmian.


Tarcza Finansowa PFR 2.0 26 styczeń 2021
Jeżeli prowadzisz mikro, małą lub średnią firmę to możesz złożyć wniosek o bezzwrotną subwencję w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 w systemie bankowości elektronicznej naszego Banku. To kolejny, po Tarczy Finansowej 1.0., Program wdrażany przez Polski Fundusz Rozwoju, którego zadaniem jest wsparcie firm będących w trudnej sytuacji finansowej w związku z epidemią koronawirusa. W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza .

W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT za bazowy miesiąc, od którego wyliczane będą straty w składanym wniosku. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

Składając Wniosek, przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania do Banku dokumentów poświadczających umocowanie osoby upoważnionej przed podpisaniem umowy subwencji finansowej, w tym do:
 • przekazania pełnomocnictwa, z którego będzie wynikało umocowanie osoby upoważnionej do złożenia oświadczeń woli i wiedzy w celu lub w związku z zawarciem umowy subwencji finansowej, przy czym pełnomocnictwo powinno zostać: (A) podpisane przez osobę/y umocowaną/e do działania w imieniu przedsiębiorcy przy wykorzystaniu Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego (podpis powinien zostać zamieszczony wewnątrz pliku w formacie PAdES), (B) udzielone w treści odpowiadającej dokumentowi znajdującemu się pod wskazaną ścieżką - https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Tarcza_finansowa_2.0_PFR_dla_MMSP_pelnomocnictwo.pdf, oraz (C) przekazane w formacie PDF;
 • przekazania do Banku odpisu z KRS lub wydruku z CEIDG (w zależności od formy prawnej przedsiębiorcy), z którego będzie wynikało umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa, albo umocowanie osoby upoważnionej do samodzielnego reprezentowania przedsiębiorcy;
 • przekazania do Banku innych dokumentów wyjaśniających ewentualne rozbieżności pomiędzy dokumentami wskazanymi powyżej a stanem faktycznym (np. dokument poświadczający zmianę nazwiska); lub wskazania we wniosku danych osoby upoważnionej oraz osób, które złożyły podpisy pod pełnomocnictwem.

Tarcza 2.0 - informacje
Lista PKD
Częste pytania i odpowedźi
Nowa bankowość internetowa EBP 1 grudzień 2020
Szanowni Państwo!
Informujemy, że od dnia 07 grudnia 2020 roku, tj. od najbliższego poniedziałku rozpoczynamy proces migracji klientów z obecnego systemu obsługi bankowości elektronicznej do nowego systemu Asseco EBP (Enterprise Banking Platform).

Wygląd nowej bankowości elektronicznej zbliżony będzie do dotychczas wykorzystywanej.Uwaga: Po migracji usługi nowy adres bankowości internetowej EBP to https://bspoczesna.cui.pl

Po przeprowadzeniu migracji uruchomienie bankowości elektronicznej EBP będzie następowało z wykorzystaniem przycisku „Nowa Bankowość Elektroniczna - EBP” z poziomu strony internetowej Banku www.bspoczesna.pl lub bezpośrednio poprzez wpisanie do przeglądarki internetowej adresu https://bspoczesna.cui.pl

Dotychczasowe identyfikatory, hasła oraz piny pozostają bez zmian.

Za ewentualne utrudnienia związane z procesem migracji serdecznie przepraszamy.
Zarząd Banku


Tarcza Finansowa PFR 30 listopad 2020
Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:
 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:
 • Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
 • Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:
 1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
  • na adres mailowy: sekretariat@bspoczesna.pl
 2. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:
  • osobiście w placówce Banku,
  • przesłać pocztą na adres : ul. Bankowa 1, 42-262 Poczesna
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.


Tarcza Finansowa PFR 08 maj 2020

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR – program skierowany do firm, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm już teraz można składać poprzez system bankowości internetowej naszego Banku.
W przypadku dużych firm wnioski o pomoc można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie PFR (link podajemy poniżej).

Do kogo skierowany jest Program?
Tarcza Finansowa PFR kierowana jest do:
 • mikrofirm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 1 do 9 pracowników
 • (bez właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro,
 • małych i średnich firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. do 249 pracowników, których roczny obrót za 2019 r. nie przekracza 50 mln euro lub ich suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza 43 mln euro,
 • dużych firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 250 pracowników albo osiągających obrót roczny za 2019 r. powyżej 50 mln euro lub ich suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43 mln euro.

Jak wnioskować o subwencję?
Całość procesu, w tym otrzymanie decyzji i podpisanie umowy z PFR oraz złożenie odwołania od decyzji Funduszu odbywa się on-line w systemie transakcyjnym naszego Banku albo bezpośrednio przez formularz zamieszczony na stronie PFR (w przypadku dużych firm). Środki zostaną wypłacone w większości przypadków w ciągu kilku dni od złożenia wniosku. Firmy, które złożą wniosek za pośrednictwem systemu transakcyjnego Banku lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy za rozpatrzenie wniosku. Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację PFR przeprowadza automatycznie na podstawie danych z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP). Po potwierdzeniu tych informacji obliczana jest wysokość subwencji. Jeśli na podstawie dostępnych danych zostanie ona przyznana w niższej wysokości niż wnioskował przedsiębiorca, otrzyma on od Funduszu, za pośrednictwem banku, informację o przyczynach podjęcia takiej decyzji. W tej sytuacji subwencja będzie wypłacona w niższej wysokości, ustalonej przez PFR, a przedsiębiorca będzie mógł złożyć odwołanie od decyzji. Możliwość odwołania zostanie uruchomiona w systemach bankowych od 11 maja.

Jak przygotować się do złożenia wniosku?
W celu sprawnego wypełnienia wniosku, przedstawiciel firmy powinien przygotować dane, takie jak:
 • liczba zatrudnionych (w tym na umowy cywilnoprawne)
 • wysokość przychodów w danych miesiącach, które pozwolą zakwalifikować przedsiębiorstwo do grupy mikro lub małych i średnich lub dużych firm, a także wyliczyć należną kwotę subwencji
Ważne! Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji i jej wysokość, są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegał o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku warto zapoznać się również z informacjami zamieszczonymi na stronie www.pfr.pl , gdzie szczegółowo opisane są zasady Tarczy Finansowej PFR.

Z subwencji będą mogły skorzystać firmy, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19.

Subwencja dla mikrofirm
Maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), a do 75 proc. jej wartości może być bezzwrotne zgodnie z poniższym:
 • 25 proc. wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
 • dodatkowe 50 proc. subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.
W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji przez przedsiębiorcę jest odpowiednio wyższy, co ma stanowić bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy. Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące.

Subwencja dla MŚP
Dla firm z sektora MŚP kwota subwencji, która stanowi 4, 6 lub 8 proc. sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży, może wynieść maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). 75 proc. subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym:
 • 25 proc. pod warunkiem kontynuacji działalności
 • 25 proc. w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży,
 • dodatkowo 25 proc. w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.
Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Subwencje dla dużych firm
Wnioski o finansowanie dla dużych firm można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Koniecznym warunkiem jest również posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej informacji na temat programu Tarcza Finansowa PFR dostępnych jest w internetowym serwisie dedykowanym Klientom Banków Spółdzielczych z Grupy BPS pod linkiem https://grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/ oraz na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju www.pfr.pl/tarcza


KOMUNIKAT 22 kwiecień 2020
Zapraszamy do odwiedzenia serwisu internetowego poświęconego wsparciu Klientów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa.
W jednym miejscu znajdziecie Państwo informacje dotyczące działań podjętych przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz instytucje państwowe.
Serwis dostępny jest pod adresem:
www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow


KOMUNIKAT 20 kwiecień 2020
Uprzejmie informujemy Szanownych Klientów , że Zarządzeniem Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Poczesnej nastąpiła zmiana organizacji pracy wszystkich Placówek Banku.

Kasy Banku są czynne do godziny 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku .

Bank dostępny jest dla Klientów do godziny 15:00.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy rozliczeń pieniężnych. Podajemy numery kontaktowe do Banku. Pracownik Banku doradzi Państwu sposób załatwienia sprawy.


Nr telefonów :
Bank Poczesna ul. Bankowa 34 37 11 233
Bank Kamienica Polska 34 37 11 240
Bank Wrzosowa 34 37 11 237
Bank Nierada 34 37 11 243
Bank Olsztyn 34 37 11 235

Prezes Zarządu Leszek Klimek


Zebranie Grup Członkowskich w 2020r. 16 kwietnia 2020
Szanowni Państwo
Członkowie Banku

W związku z ograniczeniami wynikającymi ze zwalczania pandemii Koronawirusa zaszła potrzeba zmiany formy zwołania Zebrań Grup Członkowskich w 2020r.

W trosce o bezpieczeństwo Pracowników Banku i Państwa , Zarząd przyjął formę odbycia Zebrań Grup Członkowskich w formie Zebrań Stacjonarnych z ograniczeniem do 2 ( dwóch ) Członków oraz w formie głosowania zdalnego.

Przyjęte zostało , że w Zebraniu Stacjonarnym wezmą udział Członkowie Banku zgłoszeni do objęcia funkcji Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.

Pozostałych Członków zachęcamy do uczestnictwa w formie zdalnej poprzez oddawanie głosów drogą korespondencyjną na adres Banku lub o przesyłanie scanów z karty do głosowania , albo wniosków na adres mailowy Banku ( sekretariat@bspoczesna.pl lub info@bspoczesna.pl )w terminie do 30.04.2020r. do godziny 14:00.

Wszelkie materiały związane z porządkiem obrad Grup Członkowskich oraz formularze wniosków , karty do głosowania zdalnego zostały zamieszczone na stronie internetowej Banku.

Uprzejmie zachęcamy Państwa do czynnego uczestnictwa w Zebraniu Grupy Członkowskiej.

Z poważaniem
Zarząd Banku
KOMUNIKAT 31 marca 2020
Komunikat Banku Spółdzielczego w Poczesnej w sprawie działań pomocowych dla klientów indywidualnych związanych z pandemią koronawirusa


Umożliwiamy bezpłatne zawieszenie spłaty rat kredytów dla klientów indywidualnych. Zawieszenie rat dotyczy kredytów hipotecznych oraz kredytów gotówkowych oraz kredytów konsolidacyjnych.

Proponujemy zastosowanie tzw. wakacji kredytowych, czyli zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres do 3 miesięcy na wniosek Kredytobiorcy. W przypadku skorzystania z wakacji kredytowych, liczba rat nie ulegnie zmianie.

Kto może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu?
Opcja zawieszenia spłaty kredytu (zastosowanie tzw. wakacji kredytowych) jest dostępna dla Kredytobiorców, którzy uzasadnią konieczność zawieszenia spłaty kredytu pogorszeniem swojej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa.

Jak należy uzasadnić konieczność zawieszenia spłaty kredytu?
We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jak to wpływa na konieczność zawieszenia spłaty rat. Bank nie będzie wymagał składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy.

W jaki sposób można wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu?
Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:
• adresu e-mail: info@bspoczesna.pl
• w placówkach Banku Spółdzielczego w Poczesnej
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie placówki Banku Spółdzielczego w Poczesnej mogą pracować w ograniczonym zakresie lub mogą być zamknięte. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia naszych placówek. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco.

Czy rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu jest płatne?
Rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty kredytu jest bezpłatne i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy kredytowej.

Co oznacza zapis we Wniosku o wakacje kredytowe: „Na żądanie Banku zobowiązuję się do pisemnego potwierdzenia niniejszego Wniosku”?
Powyższe zobowiązanie należy rozumieć w ten sposób, że Bank umożliwia i akceptuje składanie wniosków o udzielenie wakacji kredytowych w związku z pandemią koronawirusa różnymi kanałami, w tym kanałami zdalnymi. Bank zrealizuje poprawnie złożony wniosek o udzielenie wakacji kredytowych wskazanymi kanałami, nie ma potrzeby dostarczania przez Klienta oryginału tego wniosku do Banku. Jednakże w przyszłości, po ustaniu pandemii, Bank może skorzystać z prawa do żądania dostarczenia oryginału wniosku, ale poinformuje o tym Klienta indywidualnie. Nie dotyczy to Klientów, którzy złożyli wniosek osobiście w placówce Banku.

Gdzie znajdę wniosek o zawieszenie spłaty kredytu?


KOMUNIKAT 13 marca 2020
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem uprzejmie apeluję do Państwa Klientów o maksymalne ograniczanie bezpośrednich kontaktów z Bankiem z uwagi na własne i Pracowników bezpieczeństwo .
Proszę o korzystanie z płatności kartami płatniczymi oraz z rozliczeń za pomocą bankowości elektronicznej.
Kontakt telefoniczny i mailowy podany jest na stronie internetowej BS Poczesna
Prezes Zarządu Leszek Klimek


Informacja o tokenach 14 październik 2019
Szanowni Państwo ,
Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej PSD 2 token jako środek dostępu i autoryzacji w bankowości internetowej nie spełnia już wymagań co do silnego uwierzytelniania. W związku z tym dostęp do bankowości internetowej oparty na tokenie zostanie wyłączony w dniu 31.10.2019r.
W celu uzyskania nowych środków dostępu do bankowości internetowej zapraszamy do placówek Banku, gdzie będą mogli Państwo zawnioskować o dostęp za pomocą aplikacji mobilnej – mToken lub za pomocą kodów SMS.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Banku.


Informacja o SMS 18 wrzesień 2019
Szanowni Państwo ,
W związku z dostosowaniem systemu bankowości internetowej do wymagań zgodnych z dyrektywą PSD2 Unii Europejskiej Klienci bankowości internetowej mający dostęp SMS-owy dostają na wskazany numer telefonu dwa tymczasowe SMSy.
Pierwszy SMS o treści : Tymczasowe haslo do systemu: ******** DZIĘKUJEMY, służy do pierwszego zalogowania w bankowości internetowej i ustawienia własnego hasła. Logowanie do bankowości internetowej wymaga również potwierdzenia kodem SMS, który będą Państwo otrzymywać przy każdym logowaniu.

Drugi SMS o treści: Tymczasowy PIN do autoryzacji: ******** DZIĘKUJEMY, służy do ustawienia podczas realizacji pierwszego zlecenia w bankowości internetowej własnego PINu, który będzie wykorzystywany wraz z kodem SMS do potwierdzania operacji wykonywanych poprzez bankowość internetową.

Hasła otrzymane drogą SMS są ważne 24 godziny, w przypadku utraty ważności hasła prosimy o kontakt z Bankiem w celu wysłania nowych haseł tymczasowych.
W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z pracownikami Banku.


Zmiany w sposobie logowania oraz autoryzacji w systemie bankowości internetowej. 11 wrzesień 2019
Szanowni Państwo ,
Od dnia 14.09.2019 wchodzi w życie dyrektywa Unii Europejskiej – PSD2, która wprowadza dodatkowe wymagania dotyczące „silnego uwierzytelniana -SCA” .

Wszystkich Klientów Banku korzystających z dostępu do bankowości internetowej opartym na tokenie prosimy o zgłaszanie się do placówek Banku w celu uzyskania nowych środków dostępu i autoryzacji do bankowości internetowej.
Klienci, którzy aktualnie korzystają już z nowych środków dostępu do bankowości internetowej, czyli SMS lub aplikacji mobilnej mToken nie muszą zgłaszać się do placówek Banku.

Zmiany w sposobie logowania się do bankowości internetowej

Dla Klientów korzystających z SMS:
po wprowadzeniu na stronie logowania numeru identyfikacyjnego a następnie hasła (kodu dostępu) wymagane będzie wprowadzenie kodu SMS, podobnie jak ma to miejsce podczas zlecania np. przelewu w bankowości internetowej.

Dla Klientów korzystających z aplikacji mToken:
po wprowadzeniu na stronie logowania numeru identyfikacyjnego a następnie hasła (kodu dostępu) wymagane będzie potwierdzenie logowania w aplikacji mToken.

Zmiany w sposobie autoryzacji transakcji w bankowości internetowej

Dla Klientów korzystających z SMS:
Pierwsza autoryzacja będzie poprzedzona wysłaniem poprzez SMS jednorazowego numeru PIN wraz z wymuszeniem jego zmiany. Kolejne autoryzacje będą wymagały wprowadzenia zdefiniowanego wcześniej PIN-u oraz kodu SMS.

Dla Klientów korzystających z aplikacji mToken:
Tak jak dotychczas należy potwierdzić transakcje w aplikacji mToken.Od dnia 12.09.2019 Klienci Banku bedą otrzymywać drogą SMS nowe hasła startowe do logowania oraz startowy PIN do autoryazcji w przypadku obługi poprzez SMS.

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z pracownikami Banku.


Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej 9 maja 2019
Zarząd Banku uprzejmie zawiadamia, że zwołał Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej w dniu 24.05.2019 r. o godz. 16:00 (I termin) oraz w dniu 24.05.2019 r. o godz. 16:15 (II termin) w Olsztynie (koło Częstochowy) ul. Karłowatej Sosny w Hotelu Jurajskim.


Kredyt gotówkowy 18 styczeń 2019


WYŁĄCZENIE BANKOWOŚCI ONLINE SBI 15.11.2018
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż 29 listopada 2018r. jest ostatnim dniem funkcjonowania dotychczasowego systemu bankowości internetowej dostępnej pod adresem https://bank.cui.pl/poczesna lub poprzez stronę internetową banku - odnośnik o nazwie „Logowanie do SBI”.

Od dnia 29 listopada 2018r. dostęp internetowy do Państwa rachunku będzie możliwy tylko poprzez nowy system bankowości internetowej, który dostępny jest pod adresem https://cbp.cui.pl/ lub poprzez stronę internetową banku – odnośnik o nazwie „Logowanie do CBP”.

Nowa bankowość internetowa to rozwiązanie pozwalające dostosować bankowość internetową do własnych preferencji, z której można korzystać w wygodny sposób na wszystkich urządzeniach jak laptopy, smartphony czy tablety.
Zasady logowania oraz autoryzacji pozostają bez zmian. Obowiązują dotychczasowe identyfikatory, hasła i tokeny, które aktualnie już Państwo posiadają.

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z nową bankowością internetową prosimy zgłaszać do pracowników Banku pod numerem telefonu 34 371-12-33 lub mailowo na adres: info@bspoczesna.pl.

Zapraszamy do korzystania z możliwości nowej bankowości internetowej pod adresem https://cbp.cui.pl/ lub poprzez stronę internetową banku – odnośnik o nazwie „Logowanie do CBP”.


NOWA BANKOWOŚĆ ONLINE - Customer Banking Platform 14.09.2018
Szanowni Klienci,
wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz dążąc do zapewnienia Państwu nowoczesnych i bezpiecznych usług bankowych informujemy, że wszyscy Klienci Banku Spółdzielczego w Poczesnej posiadający dostęp do rachunku poprzez Internet mogą już dzisiaj korzystać z całkiem nowego systemu bankowości internetowej.

Customer Banking Platform to unikalne rozwiązanie pozwalające dostosować bankowość internetową do własnych preferencji, z której można korzystać w wygodny sposób na wszystkich urządzeniach jak laptopy, smartphony czy tablety.

Nowa bankowości internetowa CBP znajduje się pod adresem https://cbp.cui.pl/
Zasady logowania oraz autoryzacji pozostają bez zmian, obowiązują dotychczasowe identyfikatory, hasła i tokeny. Informujemy również, że trwają prace nad wdrożeniem autoryzacji SMS oraz mobilnego tokena na systemy Android i iOS.

Zachęcamy do korzystania z nowej bankowości internetowej.KOMUNIKAT W SPRAWIE OTWARTYCH RACHUNKÓW VAT 29.06.2018
Szanowni Państwo,
Klienci Instytucjonalni - posiadacze rachunków bieżących rozliczeniowych.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), Bank Spółdzielczy w Poczesnej dla każdego Klienta posiadającego rachunek bieżący rozliczeniowy w PLN otworzył rachunek VAT.
Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji.
Ponadto informujemy, że numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w placówkach Banku.

Zarząd Banku SpółdzielczegoRODO 04.06.2018
Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Poczesnej.
Aby dowiedzieć się więcej na temat RODO, zapraszamy do sekcji "RODO" na naszej stronie internetowej.


Zmiany dotyczące funkcjonowania kart płatniczych 30.01.2015
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lutego 2015 r., Bank Spółdzielczy w Poczesnej wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania kart płatniczych debetowych oraz kart płatniczych debetowych business. Wprowadzone zmiany związane są z dostosowaniem zapisów obecnych regulaminów do wymogów wynikających z zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego dot. bezpieczeństwa transakcji internetowych.
Wprowadzone od dnia 1 lutego 2015 r. zmiany w zakresie bezpieczeństwa transakcji internetowych dotyczą:
 1. wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;
 2. dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem Infolinii Banku BPS SA lub bezpośrednio w placówce Banku oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

Przypominamy, że ze względów bezpieczeństwa, od 1 lutego 2015 r. limit transakcji internetowych zostanie wyzerowany dla wszystkich wydanych kart debetowych. W celu odblokowania płatności w Internecie, należy ustalić wysokość limitu transakcji internetowych za pośrednictwem Infolinii Banku BPS SA pod numerem 801 321 456 lub 86 215 50 00 lub bezpośrednio w placówce Banku oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl). Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:
 1. wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
 2. podać numer PESEL
 3. wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.
Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
 1. aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
 2. zmieniać kod PIN,
 3. zastrzegać kartę.
O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.
Posiadacz rachunku ma prawo, przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę o kartę płatniczą ze skutkiem natychmiastowym. Zgłoszenie sprzeciwu bez dokonania wypowiedzenia umowy, skutkuje wygaśnięciem umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Nie złożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia o zgłoszeniu sprzeciwu lub wypowiedzenia umowy oznaczać będzie akceptację wprowadzonych zmian.
Z poważaniem    
Zarząd Banku    Zasady bezpiecznego korzystania z bankowowści elektronicznej 03.11.2014
Przypominamy, że Bank nigdy nie prosi telefonicznie ani w formie e-mail o podanie loginów i haseł do bankowości elektronicznej. Przed zalogowaniem prosimy o weryfikację adresu strony, jej certyfikatu ("zatrzaśniętej kłódki") oraz wszelkich odstępstw w jej wyglądzie.
 1. Zabezpiecz komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym oraz zaporą (firewall)
 2. Regularnie aktualizuj system operacyjny, wersję przeglądarki oraz oprogramowanie na stacji roboczej korzystającej z bankowości elektronicznej
 3. Zweryfikuj czy certyfikat strony wystawiony jest dla Centrum Usług Internetowych przez firmę Thawte lub DOMENY.PL, (kliknięcie na "zatrzaśniętą kłódkę" w pasku przeglądarki). Brak "zatrzaśniętej kłódki" oznacza, że mamy do czynienia z niebezpiecznym połączeniem, w którym dane nie są szyfrowane
 4. Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej wyloguj się używając przeznaczonej do tego opcji w aplikacji, gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika
 5. Chroń dane dostępowe do bankowości elektronicznej
 6. Nie loguj się i nie dokonuj płatności w punktach bezpłatnego publicznego dostępu do Internetu - w tzw. hot-spotach
 7. Sprawdź poprawność numeru NRB przed i po podpisie przelewu
 8. Zwróć szczególną uwagę na poprawność numeru NRB po wklejeniu go ze schowka systemu. Najlepiej zrezygnuj z kopiowania NRB
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Bankiem.
Z poważaniem    
Zarząd Banku    

  Archiwum aktualniości

  wykonanie: ZOOM - iPolska.info
BANK SPÓŁDZIELCZY W POCZESNEJ
42-262 Poczesna, ul. Bankowa 1
tel./fax 34 371-12-33
email: info@bspoczesna.pl