Kursy NBP z dnia 2021-05-05 1 EUR 4,5752        1 USD 3,8136        1 CHF 4,1655        1 GBP 5,2984
Logowanie do SBI
Dokumentacja użytkownika SBI
Kredyty dla osób fizycznych
Kredyty na cele mieszkaniowe
Kredyty dla rolników
Kredyty na działalność gospodarczą
Wkłady oszczędnościowe terminowe
Karty płatnicze
Bankomaty
Tabela prowizji opłat
Placówki, oddziały
Wnioski do pobrania
Polecenie zapłaty
Ład korporacyjny
Polityka informacyjna
Nota prawna
Polityka cookies
RODO
Mechanizm Podzielnej Płatności
Przenoszenie rachunków płatniczych
  Archiwum aktualności

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej 9 czerwiec 2020
Zarząd Banku uprzejmie zawiadamia, że zwołał Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej w dniu 26.06.2020 r. o godz. 15:00 (I termin) oraz w dniu 26.06.2020r. o godz. 15:30 (II termin) w Olsztynie (koło Częstochowy) ul. Karłowatej Sosny w Hotelu Jurajskim.


Weosłych Świąt! 24 grudzień 2019


Informacja o godzinach pracy Banku 20 grudzień 2019
Szanowni Państwo,
w dniu 24.12.2019r. oraz 31.12.2019r. Bank będzie czynny do godz. 12:00.


Zmiana czasu pracy placówek Banku 04.01.2016
Szanowni Państwo,
informujemy, że od dnia 7 stycznia 2016r. zmienią się godziny otwarcia placówek Banku:
 • Centrala Banku w Poczesnej: 8:00 - 16:00
 • Oddział Banku w Kamienicy Polskiej: 8:00 - 16:00
 • Punkt Kasowy w Olsztynie: 8:00 - 16:00
 • Punkt Kasowy w Nieradzie: 8:00 - 16:00
 • Punkt Kasowy we Wrzosowej: 8:00 - 16:00

Kasy we wszystkich placówkach będą czynne w godz. 8:00 - 15:00
Z poważaniem    
Zarząd Banku    Zawiadomienie o Zebraniach Członków Banku Spółdzielczego w Poczesnej 18 maj 2017
Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Poczesnej informują o terminach Zebrań oraz zapraszają PT Członków do udziału w tych Zebraniach.
 • Grupa Członkowska w Poczesnej w dniu 6.06.2017r. o godz. 16:00 – miejsce Zebrania - sala konferencyjna Banku - Poczesna ul. Bankowa 1
 • Grupa Członkowska w Nieradzie w dniu 6.06.2017r. o godz. 16:00 – miejsce Zebrania - sala konferencyjna Banku - Poczesna ul. Bankowa 1
 • Grupa Członkowska we Wrzosowie w dniu 6.06.2017r. o godz. 16:00 – miejsce Zebrania - sala konferencyjna Banku - Poczesna ul. Bankowa 1
 • Grupa Członkowska w Kamienicy Polskiej w dniu 6.06.2017r. o godz. 16:00 – miejsce Zebrania - sala konferencyjna Banku - Kamienica Polska ul. Konopnickiej 133
 • Grupa Członkowska w Olsztynie w dniu 6.06.2016r. o godz. 16:00 – miejsce Zebrania - sala konferencyjna Banku - Olsztyn Pl. Piłsudskiego 6

Szanowni Członkowie Banku !!!

Proponowany porządek Zebrania jest następujący :

 • Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej
 • Dokonanie wyboru przewodniczącego i sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej
 • Przyjęcie porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej
 • Przyjęcie regulaminu obrad Zebrania Grupy Członkowskiej
 • Przedstawienie przez Zarząd Banku do rozpatrzenia przez Zebranie Grupy Członkowskiej sprawozdań z działalności Banku za 2016r. i z działalności Rady Nadzorczej, w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej oraz informacji o sprawach, które mają być przedmiotem zwołanego Zebrania Przedstawicieli w celu umożliwienia zgłoszenia wniosków i opinii w tych sprawach.
 • Przeprowadzenie dyskusji oraz sformułowanie wniosków i uwag w przedmiocie omawianych spraw, a także pod adresem organów Banku oraz działalności Banku.
 • Zakończenie Zebrania Grupy Członkowskiej

Uprzejmie informujemy , że szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad oraz działanie Zebrania Grup Członkowskich określa Regulamin działania Zebrania Grupy Członkowskiej, który jest dostępny w Banku w godzinach pracy Banku od 8:00 do 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku .

Uprzejmie informujemy , że Zebranie Grupy Członkowskiej jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

Za Zarząd Banku    
Tomasz Kołodziejczyk          Leszek Klimek


Obwieszczenie o licytacji 09.05.2016
Informujemy, iż w dniu 17.05.2016 r. odbędzie się, przeprowadzona z wniosku Banku Spółdzielczego w Poczesnej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Tomasza Krawczyka - zastępcę Komornika Zbigniewa Rokowskiego, sądowa licytacja nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kolonia Poczesna zabudowanej budynkiem biurowym, budynkiem magazynowym oraz budynkiem warsztatowo-garażowym.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej treścią obwieszczenia o licytacji oraz do wzięcia w niej udziału. Obwieszczenie


Obwieszczenie o licytacji 09.05.2016
Informujemy, iż w dniu 19.05.2016 r. odbędzie się, przeprowadzona z wniosku Banku Spółdzielczego w Poczesnej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Tomasza Krawczyka - zastępcę Komornika Zbigniewa Rokowskiego, sądowa licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Kolonia Poczesna stanowiącej prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności budynków i urządzeń będących własnością użytownika wieczystego.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej treścią obwieszczenia o licytacji oraz do wzięcia w niej udziału. Obwieszczenie


Uwaga na złośliwe oprogramowanie 26.04.2016
Uwaga na złośliwe oprogramowanie GozNym. Wirus instaluje się poprzez załączniki w wiadomościach e-mail na komputerze klienta i blokuje połączenie ze stroną bankowości internetowej Banku. Klient przekierowywany jest na fałszywą stronę, ale wyglądającą identycznie jak prawdziwa strona Banku. Następnie po podaniu loginu i hasła klient proszony jest o podanie kodu jednorazowego. Tym samym dane logowania klient zdradza przestępcom. Prosimy o zachowanie ostrożności. Bank nigdy nie przesyła żadnych informacji na temat logowania w wiadomościach mailowych do użytkowników. Każda taka wiadomość przesłana w mailu wygenerowana została przez przestępców. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Bankiem.


Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli 11.03.2016
Uprzejmie zawiadamiam, że Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej zwołane zostało przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Poczesnej na dzień 30 marca 2016r. , w I terminie o godzinie 11,00 , w II terminie o godzinie 11,30 . Miejsce obrad Zebrania - Olsztyn ul. Karłowatej Sosny,w Hotelu Jurajskim, z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie Zebrania .
 2. Dokonanie wyboru przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Zebrania.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania.
 5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 29.09.2015r.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku za 2015r.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2015r.
 9. Przedstawienie informacji o wnioskach i opiniach podjętych na Zebraniach Grup Członkowskich.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2015r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z czynności za 2015r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i rachunku wyników Banku za 2015r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2015r.
 16. Podjęciem uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 1/2015 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej z dnia 29 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestniczenia w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS.
 18. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uczestniczenie Banku w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenie Uchwały Nr 2/2015 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej z dnia 29 września 2015r. w sprawie przystąpienia do innej organizacji gospodarczej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Banku do innej organizacji gospodarczej
 21. Podjęcie uchwały w sprawie oceny stosowanej polityki wynagrodzeń w Banku.
 22. Podjecie uchwały w sprawie oceny Polityki stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 24. Zamknięcie obrad.
Zebranie Przedstawicieli w II terminie będzie mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli Członków.; Informuję, że w siedzibie Centrali Banku w Poczesnej przy ul. Bankowej 1 wyłożone zostały , na 14 dni przez terminem zwołania Zebrania Przedstawicieli , do wglądu Członków: sprawozdanie z działalności Banku za 2015r., roczne sprawozdanie finansowe za 2015r. wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania bilansu, projekty uchwał, których podjęcie zawiera proponowany porządek obrad oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 29.09.2015r.
Z poważaniem    
Zarząd Banku    Zawiadomienie o Zebraniach Członków Banku Spółdzielczego w Poczesnej 26 luty 2016
Zarząd Banku Spółdzielczego w Poczesnej zawiadamia, że odbębą się Zebrania Grup Członkowskich:
 • Grupa Członkowska w Poczesnej w dniu 7.03.2016r. o godz. 16:00 – miejsce Zebrania - sala konferencyjna Banku - Poczesna ul. Bankowa 1
 • Grupa Członkowska w Nieradzie w dniu 7.03.2016r. o godz. 16:00 – miejsce Zebrania - sala konferencyjna Banku - Poczesna ul. Bankowa 1
 • Grupa Członkowska we Wrzosowie w dniu 7.03.2016r. o godz. 16:00 – miejsce Zebrania - sala konferencyjna Banku - Poczesna ul. Bankowa 1
 • Grupa Członkowska w Kamienicy Polskiej w dniu 7.03.2016r. o godz. 16:00 – miejsce Zebrania - sala konferencyjna Banku - Kamienica Polska ul. Konopnickiej 133
 • Grupa Członkowska w Olsztynie w dniu 7.03.2016r. o godz. 16:00 – miejsce Zebrania - sala konferencyjna Banku - Olsztyn Pl. Piłsudskiego 6

Szanowni Członkowie Banku !!!

Proponowany porządek Zebrania jest następujący :

 • Otwarcie Zebrania ,
 • Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania,
 • Przedstawienie informacji w zakresie spraw objętych porządkiem najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdań z działalności Banku - referując członkowie Zarządu /Rady Nadzorczej.
 • Dyskusja,
 • Zakończenie Zebrania.

Uprzejmie informujemy , że szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad oraz działanie Zebrania Grup Członkowskich określa Regulamin działania Zebrania Grupy Członkowskiej z dnia 9 lutego 2007 r. , dostępny w Banku w godzinach pracy Banku od 8,00 do 16,00 w dni robocze od poniedziałku do piątku .

Uprzejmie informujemy , że Zebranie Grupy Członkowskiej jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

Za Zarząd Banku    
Tomasz Kołodziejczyk          Leszek Klimek


Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Grupy Członkowskiej 1 wrzesień 2015
Zarząd Banku Spółdzielczego w Poczesnej zawiadamia, że odbębą się Zebrania Grup Członkowskich:
 • w Poczesnej dnia 08.09.2015 o godzinie 15:30 w lokalu Banku Spółdzielczego w Poczesnej, ul. Bankowa 1, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Poczesnej, Kolonii Poczesna, Kolonii Borek, Nowej Wsi, Zawodziu
 • we Wrzosowie dnia 08.09.2015 o godzinie 15:30 w lokalu Banku Spółdzielczego w Poczesnej, ul. Bankowa 1, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania we Wrzosowie, Słowiku, Korwinowie, Hucie Starej A, Hucie Starej B, Częstochowie
 • w Nieradzie dnia 08.09.2015 o godzinie 15:30 w lokalu Banku Spółdzielczego w Poczesnej, ul. Bankowa 1, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Nieradzie, Bargłach, Michałowie, Sobuczynie, Młynku, Brzezinach, Mazurach, Gminie Konopiska
 • w Kamienicy Polskiej dnia 08.09.2015 o godzinie 14:30 w lokalu oddziału Banku w Kamienicy Polskiej 133, ul. M. Konopnickiej, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Kamienicy Polskiej, Osinach, Wanatach, Romanowie, Rudnik Wielkim, Zawisnej, Kolonii Klepaczka, Zawadzie, Gminie Poraj, Gminie Starcza
 • w Olsztynie dain 08.09.2015 o godzinie 14:30 w loakalu punktu kasowego Banku w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 6, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Olsztynie, Kusiętach, Turowie, Przymiłowicach, Zrębicach, Krasawie, Biskupicach, Skrajnicy, Gminie Janów, Gminie Mstów

Zarząd Banku przedstawi na Zebraniach Grup Członkowskich sprawy, które bedą przedmiotem obrad Nadzwyczjanego Zebrania Przedstawicieli

Zarząd Banku złoży sprawozdanie z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzednich Zebrań Grup Członkowskich.

Zebranie Grupy Członkowskiej będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków.

Zarząd Banku    


Zmiana czasu pracy placówek Banku 28.05.2015
Szanowni Państwo,
Bank Spółdzielczy w Poczesnej informuje, że od dnia 1 czerwca 2015r. placówki:
 • Oddział Banku w Kamienicy Polskiej
 • Punkt Kasowy w Olsztynie
 • Punkt Kasowy w Nieradzie
 • Punkt Kasowy we Wrzosowej
czynne bedą w godzinach 8:00 - 14:00.
Godziny otwarcia Centrali Banku w Poczesnej pozostają bez zmian tj. 7:30 - 15:30.
Z poważaniem    
Zarząd Banku    Zmiana oprocentowania 18.05.2015
Szanowni Państwo,
Bank Spółdzielczy w Poczesnej informuje o zmianie od 18 maja 2015r. oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach klientów indywidualnych oraz rachunkach klientów instytucjonalnych. Powyższa zmiana nastąpiła w związku z obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w dniu 04.03.2015r. stóp procentowych NBP o 0,5 pkt procentowego, w tym stopy lombardowej i stopy redyskonta weksli. Szczegóły oprocentowania od dnia 18.05.2015r.
Z poważaniem    
Zarząd Banku    Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli 18.04.2014
Uprzejmie zawiadamiamy, że Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej odbędzie się w dniu 9 maja 2014r. o godz. 11:00 w Olsztynie ul. Karłowatej Sosny (sala konferencyjna Hotelu "Jurajski Olsztyn").
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego odbytego w dniu 23.05.2013r. Zebrania Przedstawicieli.
 5. Powołanie Komisji Statutowej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej oraz Komisji Wyborczej.
 6. Przeprowadzenie zmian w Statucie Banku.
 7. Złożenie przez Zarząd Banku sprawozdania za okres od 01.01.2013-31.12.2013r.
 8. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2013r..
 9. Przedstawienie wniosków i opinii z Zebrań Grup Członkowskich.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2013r. i sposobu podziału nadwyżki bilansowej.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2013r.
  • zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2013r.
  • udzielenia członkom Zarządu Banku skwitowania z czynności za 2013r.
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r.
  • zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za 2013r.
  • oznaczenia sumy zobowiązań jaką może zaciągać Zarząd Banku w ramach zwykłego zarządu,
  • przyjęcia Polityki odpowiedniości członków Rady Nadzorczej
  • ustalenie składu liczbowego Rady Nadzorczej na kadencję 2014-2018
  • przyjęcia wniosków złożonych przez Komisję Wnioskową.
 13. Przeprowadzenie wyboru czlonków Rady Nadzorczej Banku,
 14. Zamknięcie obrad.
Z poważaniem    
Zarząd Banku    Nowa wersja szaty graficznej Bankowości Internetowej 14.04.2014

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, iż od dnia 2014-04-14 od godziny 22:00 dostępna będzie nowa wersja szaty graficznej Bankowości Internetowej. Mamy nadzieję, że spotka się ona z Państwa uznaniem i wpłynie na komfort oraz wygodę korzystania z serwisu SBI.
Z poważaniem
BS PoczesnaSieć bankomatów bezprowizyjnych 19.08.2013

W związku z procesem przełączania bankomatów dawnego Kredyt Banku S.A. do sieci bankomatowej BZ WBK S.A. informujemy, iż operacje w tych bankomatach dla Klientów Grupy BPS przestają być bezprowizyjne.

Miło nam jednocześnie poinformować, iż sieć bezprowizyjnych bankomatów Grupy BPS została wzbogacona o dodatkowe bankomaty z sieci Planet cash4you. Obecnie funkcjonują 474 urządzenia, a do końca roku 2013 ich liczba zwiększy się do ponad 1000 bankomatów


Gdzie można znaleźć bankomaty z sieci Planet cash4you:
 1. 155 w marketach Biedronka,
 2. 135 w marketach Carrefour,
 3. 85 w byłych lokalizacjach pozaoddziałowych Banku BGŻ,
 4. 99 w oddziałach Banku Credit Agricole.

Do sieci bezprowizyjnych bankomatów w Grupie BPS należą bankomaty Zrzeszenia Banku BPS S.A., SGB-Banku S.A., Banku BGŻ oraz Planet cash4you.

Pełna lista dostępna jest pod adresem: http://www.bankbps.pl/placowki-i-bankomaty/wyniki.htmlWielkanoc 2015 3 kwiecień 2015


Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Grupy Członkowskiej 3 kwiecień 2015
Zarząd Banku Spółdzielczego w Poczesnej zawiadamia, że odbębą się Zebrania Grup Członkowskich:
 • w Poczesnej dnia 15.04.2015 o godzinie 15:30 w lokalu Banku Spółdzielczego w Poczesnej, ul. Bankowa 1, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Poczesnej, Kolonii Poczesna, Kolonii Borek, Nowej Wsi, Zawodziu
 • we Wrzosowie dnia 15.04.2015 o godzinie 15:30 w lokalu Banku Spółdzielczego w Poczesnej, ul. Bankowa 1, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania we Wrzosowie, Słowiku, Korwinowie, Hucie Starej A, Hucie Starej B, Częstochowie
 • w Nieradzie dnia 15.04.2015 o godzinie 15:30 w lokalu Banku Spółdzielczego w Poczesnej, ul. Bankowa 1, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Nieradzie, Bargłach, Michałowie, Sobuczynie, Młynku, Brzezinach, Mazurach, Gminie Konopiska
 • w Kamienicy Polskiej dnia 14.04.2015 o godzinie 15:30 w lokalu oddziału Banku w Kamienicy Polskiej 133, ul. M. Konopnickiej, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Kamienicy Polskiej, Osinach, Wanatach, Romanowie, Rudnik Wielkim, Zawisnej, Kolonii Klepaczka, Zawadzie, Gminie Poraj, Gminie Starcza
 • w Olsztynie dain 14.04.2015 o godzinie 15:30 w loakalu punktu kasowego Banku w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 6, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Olsztynie, Kusiętach, Turowie, Przymiłowicach, Zrębicach, Krasawie, Biskupicach, Skrajnicy, Gminie Janów, Gminie Mstów

Zarząd Banku przedstawi na Zebraniach Grup Członkowskich sprawy, które bedą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli

Zarząd Banku złoży sprawozdanie z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzednich Zebrań Grup Członkowskich.

Zebranie Grupy Członkowskiej będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków.

Zarząd Banku    


Życzenia noworoczne 31.12.2014
Wszystkim naszym Klientom życzymy, aby kolejny rok był wyjątkowym i bardzo spokojnym czasem, w którym zrealizujecie Państwo wszytskie swoje osobiste plany i zamierzenia, a także samych wspaniałych dni, wszelkiej pomyślności i satysfakcji z podejmowanych wyzwań.


Informacja 30 grudzień 2013
Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia bank będzie czynny do godz. 13:00, kasy banku będą otwarte od godz. 7:30 do godz. 13:00. Dyspozycje składane w dniu 31.12.2013 roku będą rozliczane w dniu 02.01.2014 r.Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku 23 grudzień 2013


Informacja 23 grudzień 2013
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2013r kasy będą otwarte do godz. 12:00. Dyspozycje składane po godz. 12:00 za pomocą systemu bankowości internetowej zostaną zrealizowane 27.12.2013r.Wesołych Świąt 23 grudzień 2013


Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli 09.05.2013
Uprzejmie zawiadamiam, że Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej zwołane zostało przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Poczesnej na dzień 23 maja 2013r. Początek obrad godzina 12:00, miejsce obrad Zebrania - Olsztyn ul. Plac Piłsudskiego 10.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego odbytego w dniu 18.05.2012r. Zebrania Przedstawicieli.
 5. Złożenie przez Zarząd Banku sprawozdania za okres od 01.01.2012-31.12.2012r.
 6. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2012r..
 7. Przedstawienie wniosków i opinii z Zebrań Grup Członkowskich.
 8. Przedstawienie informacji o wnioskach z przeprowadzonej we wrześniu 2012r. lustracji i o sposobie realizacji wniosków przez Bank.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2012r. i sposobu podziału nadwyżki bilansowej.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu
  • udzielenia członkom Zarządu Banku skwitowania z czynności za 2012r.
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r.
  • zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za 2012r.
  • oznaczenia sumy zobowiązań jaką może zaciągać Zarząd Banku w ramach zwykłego zarządu
  • wniosków polustracyjnych i sposobie ich wykonania przez Bank
  • przyjęcia wniosków złożonych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 13. Zamknięcie obrad.

Informuję, że w siedzibie Centrali Banku w Poczesnej ul. Bankowa 1 wyłożone zostały do wglądu członków: roczne sprawozdanie z działalności Banku zawierające informacje o wykonaniu zaleceń i uchwał Zebrania Przedstawicieli z dnia 18.05.2012r., roczne sprawozdanie finansowe za 2012r. oraz opinia biegłego rewidenta wraz z raportem z badania bilansu, projekty uchwał jakie mają być podjęte na zwołanym Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Z poważaniem    
Zarząd Banku    ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ 16 kwiecień 2013
Zarząd Banku Spółdzielczego w Poczesnej zawiadamia, że w dniu 23.04.2013 o godzinie 15:30 odbębą się Zebrania Grup Członkowskich:
 • w Poczesnej w lokalu Banku Spółdzielczego w Poczesnej, ul. Bankowa 1, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Poczesnej, Kolonii Poczesna, Kolonii Borek, Nowej Wsi, Zawodziu
 • we Wrzosowie w lokalu Banku Spółdzielczego w Poczesnej, ul. Bankowa 1, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania we Wrzosowie, Słowiku, Korwinowie, Hucie Starej A, Hucie Starej B, Częstochowie
 • w Nieradzie w lokalu Banku Spółdzielczego w Poczesnej, ul. Bankowa 1, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Nieradzie, Bargłach, Michałowie, Sobuczynie, Młynku, Brzezinach, Mazurach, Gminie Konopiska
 • w Kamienicy Polskiej w lokalu oddziału Banku w Kamienicy Polskiej 133, ul. M. Konopnickiej, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Kamienicy Polskiej, Osinach, Wanatach, Romanowie, Rudnik Wielkim, Zawisnej, Kolonii Klepaczka, Zawadzie, Gminie Poraj, Gminie Starcza
 • w Olsztynie w loakalu punktu kasowego Banku w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 6, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Olsztynie, Kusiętach, Turowie, Przymiłowicach, Zrębicach, Krasawie, Biskupicach, Skrajnicy, Gminie Janów, Gminie Mstów

Zarząd Banku przedstawi na Zebraniach Grup Członkowskich sprawy, które bedą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli|

Zarząd Banku złoży sprawozdanie z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzednich Zebrań Grup Członkowskich.

Zebranie Grupy Członkowskiej będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków.

Zarząd Banku    


Informacja 31 grudzień 2012
Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2012r dyspozycje składane za pomocą systemu bankowości internetowej będą przyjmowane do godz. 14:00.
Dyspozycje złożone po tej godzinie zostaną zrealizowane w dniu 2 stycznia 2013r.


Życzenia noworoczne 31 grudzień 2012
Z okazji zbliżającego się wielkimi krokami Nowego Roku życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. Niech ten Nowy Rok będzie łatwiejszy, spokojniejszy, pełen sukcesów i radości.


Dzięki VISA weź udział w wyścigu po nagrody! 9 maj 2012


Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli 30.04.2012
Uprzejmie zawiadamiam, że Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej odbędzie się w dniu 18 maja 2012r. o godz. 12,00 w Zajeździe „Mistral” w Nowej Wsi k/ Poczesnej ul. Katowicka 5 ( przy trasie DK 1).
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego odbytego w dniu 20.05.2011r. Zebrania Przedstawicieli.
 5. Powołanie Komisji Statutowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przeprowadzenie zmian w Statucie Banku oraz podjęcie stosownej uchwały.
 7. Złożenie przez Zarząd Banku sprawozdania za okres od 01.01.2011-31.12.2011r.
 8. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2011r..
 9. Przedstawienie wniosków i opinii z Zebrań Grup Członkowskich.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2011r. i sposobu podziału nadwyżki bilansowej.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu
  • udzielenia członkom Zarządu Banku skwitowania z czynności za 2011r.
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r.
  • zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za 2011r.
  • oznaczenia sumy zobowiązań jaką może zaciągać Zarząd Banku w ramach zwykłego zarządu
  • wystąpienia Banku Spółdzielczego ze Związku Rewizyjnego
  • przyjęcia wniosków złożonych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 13. Zamknięcie obrad.

Informuję, że w siedzibie Centrali Banku w Poczesnej ul. Bankowa 1 wyłożone zostały do wglądu członków: roczne sprawozdanie z działalności Banku zawierające informacje o wykonaniu zaleceń i uchwał Zebrania Przedstawicieli z dnia 20.05.2011r., roczne sprawozdanie finansowe za 2011r. oraz opinia biegłego rewidenta wraz z raportem, projekty uchwał jakie mają być podjęte na zwołanym Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Z poważaniem    
Zarząd Banku    Wielkanoc 2012 6 kwiecień 2012


ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ 20 marzec 2011
Zarząd Banku Spółdzielczego w Poczesnej zawiadamia, że w dniu 29.03.2012 o godzinie 15:30 odbębą się Zebrania Grup Członkowskich:
 • w Poczesnej w lokalu Banku Spółdzielczego w Poczesnej, ul. Bankowa 1, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Poczesnej, Kolonii Poczesna, Kolonii Borek, Nowej Wsi, Zawodziu
 • we Wrzosowie w lokalu Banku Spółdzielczego w Poczesnej, ul. Bankowa 1, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania we Wrzosowie, Słowiku, Korwinowie, Hucie Starej A, Hucie Starej B, Częstochowie
 • w Nieradzie w lokalu Banku Spółdzielczego w Poczesnej, ul. Bankowa 1, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Nieradzie, Bargłach, Michałowie, Sobuczynie, Młynku, Brzezinach, Mazurach, Gminie Konopiska
 • w Kamienicy Polskiej w lokalu oddziału Banku w Kamienicy Polskiej 133, ul. M. Konopnickiej, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Kamienicy Polskiej, Osinach, Wanatach, Romanowie, Rudnik Wielkim, Zawisnej, Kolonii Klepaczka, Zawadzie, Gminie Poraj, Gminie Starcza
 • w Olsztynie w loakalu punktu kasowego Banku w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 6, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Olsztynie, Kusiętach, Turowie, Przymiłowicach, Zrębicach, Krasawie, Biskupicach, Skrajnicy, Gminie Janów, Gminie Mstów

Zarząd Banku przedstawi na Zebraniach Grup Członkowskich sprawy, które bedą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli|

Zarząd Banku złoży sprawozdanie z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzednich Zebrań Grup Członkowskich.

Zebranie Grupy Członkowskiej będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków.

Zarząd Banku    Informacja o zmianie lokalizacji bankomatu w Poczesnej 26 wrzesień 2011

Informujemy, że od dnia 23 września 2011 został przeniesiony bankomat w Poczesnej z dotychczasowej lokalizacji przy ulicy Strażackiej do nowej lokalizacji przy ulicy Bankowej przy wejściu do budynku Banku.


Zapraszamy do udziału w drugiej edycji loterii
       "TWOJE KONTO Z PREZENTAMI"
1 październik 2011Przerwa w obsłudze kart płatniczych 29 kwiecień 2010

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi systemu autoryzacyjnego kart płatniczych informujemy, że w nocy 3 maja 2010r. (poniedziałek) oraz w nocy 6 maja 2010r. (czwartek) przewidywana jest niedostępność bankomatów w godzinach od 1:00-6:00 oraz przerwa w obsłudze kart płatniczych w godzinach 2:00-5:30 (niemożliwe do realizacji będą zarówno płatności kartami jak i wypłaty z bankomatów).


ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ 20 kwiecień 2010
Zarząd Banku Spółdzielczego w Poczesnej działając na podstawie § 37 ust.7 zwołuje Zebranie Grupy Członkowskiej w dniu:
29 kwietnia 2010r. o godzinie 16:00
 • w Poczesnej w lokalu Banku Spółdzielczego w Poczesnej, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Poczesnej, Kolonii Poczesna, Kolonii Borek, Nowej Wsi, Zawodziu
4 maja 2010r. o godzinie 16:00
 • we Wrzosowie w lokalu Szkoły Podstawowej we Wrzosowie, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania we Wrzosowie, Słowiku, Korwinowie, Hucie Starej A, Hucie Starej B, Częstochowie
5 maja 2010r. o godzinie 16:00
 • w Nieradzie w lokalu Szkoły Podstawowej w Nieradzie, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Nieradzie, Bargłach, Michałowie, Sobuczynie, Młynku, Brzezinach, Mazurach, Gminie Konopiska
 • w Kamienicy Polskiej w lokalu Straży Pożarnej w Kamienicy Polskiej, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Kamienicy Polskiej, Osinach, Wanatach, Romanowie, Rudnik Wielkim, Zawisnej, Kolonii Klepaczka, Zawadzie, Gminie Poraj, Gminie Starcza
6 maja 2010r. o godzinie 16:00
 • w Olsztynie w loakalu Szkoły Podstawowej w Olsztynie, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Olsztynie, Kusiętach, Turowie, Przymiłowicach, Zrębicach, Krasawie, Biskupicach, Skrajnicy, Gminie Janów, Gminie Mstów
Porządek obrad
 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 5. Zapoznanie się ze sprawami Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności za 2009r.
 6. Zapoznanie się z projektem uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdań z działalności za 2009r.
  • udzielenia absolatorium członkom Zarządu Banku z czynności za 2009r.
  • zatwierdzenie sprawozdań finansowych
  • podziału nadwyżki bilansowej
  • oznaczenie najwyższej sumy zaciąganych zobowiązań
 7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 8. Przeprowadzenie wyboru przedstawicieli członków do Zebrania Przedstawicieli.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru przedstawicieli na kadencję 2010-2014.
 10. Dyskusja.
 11. Zakończenie zebrania.
Zebranie Grupy Członkowskiej będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków.
Zarząd Banku    System Bankowości Internetowej - SBI 10 wrzesień 2009

Szanowni Klienci,
informujemy, że od września bieżącego roku uruchomiliśmy usługę obsługi rachunku bankowego drogą elektroniczną (poprzez Internet). Z pełną funkcjonalnością systemu można zapoznać się w instrukcji SBI, do pobrania w formacie .pdf
Więcej informacji na temat SBI udzielą Państwu pracownicy Banku.
Zapraszamy.Informacja o Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej 11 maj 2009

Dnia 7 maja 2009r. o godz. 13:00 odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej. Porządek obrad obejmował m. in. :
 • złożenie przez Zarząd Banku sprawozdania za okres od 01.01.2008 - 31.12.2008r.
 • złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2008 r.
 • przedstawienie wniosków i opinii z Zebrań Grup Członkowskich.
 • przedstawienie projektu Regulaminu działania Rady Nadzorczej
 • przedstawienie sprawozdania finansowego za 2008r. i sposobu podziału nadwyżki bilansowej.
Podjęte przez Zebranie Przedstawicieli uchwały obejmowały:
 • zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu
 • udzielania członkom Zarządu Banku skwitowania z czynności z 2008r.
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2008r.
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2008r.
 • oznaczenie sumy zobowiązań jaką może zaciągać Zarząd Banku w ramach zwykłego zarządu
 • uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej
Zamknięcie obrad nastąpiło ok. godz. 16:00Informacja o systemie gwarancji depozytów 5 maj 2009

Informacja o systemie gwarancji depozytów do pobrania:
w formacie .pdf
w formacie .docZapraszamy do udziału w loterii
       "TWOJE KONTO Z PREZENTAMI"
31 sierpnia 2010Przerwa w funkcjonowaniu Systemu Bankowości Internetowej 11 styczeń 2010

W związku z przerwami w dostawie energii elektrycznej spowodowanych trudnymi warunkami atmosferycznymi usługi Systemu Bankowości Internetowej mogą być niedostępne .
Sytuacja ta potrwa aż do całkowitego wyeliminowania awarii przez Zakład Energetyczny.
Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.
Bank Spółdzielczy w PoczesnejZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU          ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ 9 kwietnia 2009
Zarząd Banku Spółdzielczego w Poczesnej działając na podstawie § 37 ust.7 zwołuje Zebranie Grupy Członkowskiej w dniu:
15 kwietnia 2009r. o godzinie 15:30
 • w Poczesnej w lokalu Banku Spółdzielczego w Poczesnej, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Poczesnej, Kolonii Poczesna, Kolonii Borek, Nowej Wsi, Zawodziu
 • we Wrzosowie w lokalu Szkoły Podstawowej we Wrzosowie, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania we Wrzosowie, Słowiku, Korwinowie, Hucie Starej A, Hucie Starej B, Częstochowie
 • w Nieradzie w lokalu Szkoły Podstawowej w Nieradzie, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Nieradzie, Bargłach, Michałowie, Sobuczynie, Młynku, Brzezinach, Mazurach, Gminie Konopiska
16 kwietnia 2009r. o godzinie 15:30
 • w Kamienicy Polskiej w lokalu Banku Spółdzielczego Oddział w Kamienicy Polskiej, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Kamienicy Polskiej, Osinach, Wanatach, Romanowie, Rudnik Wielkim, Zawisnej, Kolonii Klepaczka, Zawadzie, Gminie Poraj, Gminie Starcza
 • w Olsztynie w loakalu Banku Spółdzielczego Punkt Kasowy w Olsztynie, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Olsztynie, Kusiętach, Turowie, Przymiłowicach, Zrębicach, Krasawie, Biskupicach, Skrajnicy, Gminie Janów, Gminie Mstów
Porządek obrad
 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 5. Rozpatrzenie spraw zamieszczonych w projekcie porządku obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 6. Dyskusja
 7. Zakończenie zebrania
Zebranie Grupy Członkowskiej będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków.
Zarząd Banku    Otwarcie strony internetowej 1 września 2008
Szanowni Państwo, Drodzy Klienci serdecznie witamy na naszej nowej stronie internetowej. Zapraszamy do odwiedzenia działów tematycznych i zapozanania się z naszą ofertą. Mamy nadzieje, że niniejsza strona spełni Państwa oczekiwania, wszystkie sugestie dotyczące strony proszę kierować na adres email w dziale Kontakt  wykonanie: ZOOM - iPolska.info
BANK SPÓŁDZIELCZY W POCZESNEJ
42-262 Poczesna, ul. Bankowa 1
tel./fax 34 371-12-33
email: info@bspoczesna.pl