Logowanie do SBI
Dokumentacja użytkownika SBI
Kredyty dla osób fizycznych
Kredyty na cele mieszkaniowe
Kredyty dla rolników
Kredyty na działalność gospodarczą
Wkłady oszczędnościowe terminowe
Karty płatnicze
Bankomaty
Tabela prowizji opłat
Placówki, oddziały
Wnioski do pobrania
  Kredyty dla rolników

Kredyty w rachunkach rozliczeniowych bieżących rolników indywidualnych w formie limitu kredytowego

Warunki udzielania kredytu:

 • rachunek jest prowadzony co najmniej od 3 miesięcy
 • systematyczne stałe wpływy na rachunek
 • na rachunku w okresie ostatnich 3-ch miesięcy nie wystąpiło niedpousczalne saldo debetowe

 • maksymalna kwota limitu kredytowego nie może być wyższa od 2 - krotności średnich miesięcznych dochodów netto Kredytobiorcy i nie wyższa od 2 - krotności wpływów na rachunek, obliczonych jako średnia z ostatnich 3-ch miesięcy
 • okres kredytowania - do 24 miesięcy
 • limit kredytowy jest kredytem odnawialnym co oznacza, że każdy wpływ środków na rachunek powoduje jego spłatę, a posiadacz rachunku ma prawo do jego pełnego wykorzystania w całym okresie trwania umowy kredytowej
 • oprocentowanie: 8,0%
 • prowizja: 1,5%
Kredyty ratalne w rachunkach rozliczeniowych bieżących rolników indywidualnych

Warunki udzielania kredytu:

 • rachunek jest prowadzony co najmniej od 3 miesięcy
 • systematyczne stałe wpływy na rachunek
 • na rachunku w okresie ostatnich 3-ch miesięcy nie wystąpiło niedpousczalne saldo debetowe
 • maksymalna kwota kredytu ratalnego nie może być wyższa od 8-krotności średnich miesięcznych dochodów netto i wyższa od 8-krotności wpływów na rachunek Kredytobiorcy, obliczonych jako średnia z ostatnich 3-ch miesięcy.
 • okres kredytowania do 60 miesięcy
 • Kredytobiorca zobowiązany jest w terminach płatności rat kredytu i odsetek do utrzymywania na rachunku środków umożliwiających ich pokrycie
 • oprocentowanie: 8,0%
 • prowizja: 2,0%
Kredyt rewolwingowy

Warunki udzielania kredytu:

 • rachunek jest prowadzony co najmniej od 3 miesięcy
 • systematyczne stałe wpływy na rachunek
 • celem kredytowania są potrzeby wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej np. tucz trzody chlewnej, tucz bojlerów
 • okres kredytowania do 2 lat
 • spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanego limitu kredytu i daje możliwość wielokrotnego wykorzystania kredytu
 • spłata kredytu następuje każdorazowo na podstawie dyspozycji kredytobiorcy dotyczącej przekazania środków z rachunku bieżącego na rachunek kredytowy
 • zabezpieczenie kredytu w formie uzgodnionej pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem
 • oprocentowanie: od 8,5%
 • prowizja: od 0,7%
Kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności rolniczej
 • celem kredytowania jest finansowanie bieżącej działalności rolniczej np. zakup oleju napędowego, nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego, pasz, materiału siewnego , środków ochrony roślin,artykułów niezbędnych do bieżących napraw i remontów maszyn związanych z produkcją rolną
 • kwota kredytu: do 10 000 zł (do 500 zł na 1 ha uzytków rolnych)
 • okres kredytowania do 18 miesięcy
 • system spłaty: w okresach miesięcznych, kwartalnych lub jednorazowo
 • zabezpieczenie kredytu w formie uzgodnionej pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem
 • oprocentowanie: od 9,5%
 • prowizja: 3,0 %
  wykonanie: ZOOM - iPolska.info
BANK SPÓŁDZIELCZY W POCZESNEJ
42-262 Poczesna, ul. Bankowa 1
tel./fax (034) 371-12-33
email: info@bspoczesna.pl