Logowanie do SBI
Dokumentacja użytkownika SBI
Kredyty dla osób fizycznych
Kredyty na cele mieszkaniowe
Kredyty dla rolników
Kredyty na działalność gospodarczą
Wkłady oszczędnościowe terminowe
Karty płatnicze
Bankomaty
Tabela prowizji opłat
Placówki, oddziały
Wnioski do pobrania
  Kredyty na działalność gospodarczą

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
 • celem kredytownia jest finansowanie bieżących potrzeb zwiazanych z działalnością gospodarczą, np. zakup towarów handlowych, zakup materiałów do produkcji, finansowanie niespornych i nieprzedawnionych należności od obiorców

 • okres kredytowania do 10 lat
 • system spłaty:
  • na okres do 1 roku: raty lub spłata jednorazowa
  • na okres od 1 roku do 10 lat: raty miesięczne lub kwartalne
 • zabezpieczenie kredytu w formie uzgodnionej pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem
 • oprocentowanie: od 8,5%
 • prowizja: od 0,7%
Kredyt w rachunku bieżącym
 • kredyt obrotowy przeznaczony na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu, zapisywany jako limit w rachunku bieżącym

 • okres kredytowania do 2 lat
 • spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umozliwia wielokrotne wykorzystanie kredytu
 • warunki udzielenia kredytu:
  • rachunek jest prowadzony co najmniej od 3 miesięcy
  • znana sytuacja ekonomiczno-finansowa
  • posiadanie zdolności kredytowej
  • rzetelne i terminowe wywiązywanie sie ze zobowiązań
 • zabezpieczenie kredytu w formie uzgodnionej pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem
 • oprocentowanie: od 8,5%
 • prowizja: od 0,7%
Kredyt płatniczy
 • kredyt udzielany w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań wobec pracowników lub z tytułu dostaw, robót i usług

 • okres kredytowania do 30 dni
 • zabezpieczenie kredytu w formie uzgodnionej pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem
 • oprocentowanie: 9%
 • prowizja: od 0,7%
Kredyt inwestycyjny
 • celem kredytowania jest finansowanie projektów inwestycyjnych, a w szczególności przedsiewzięć rozwojowych, np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, zakup akcji lub udziałów

 • kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy (minimum 20%) udokumentowanych wyciągami bankowymi, aktami notarialnymi, fakturami i rachunkami
 • okres kredytowania: nie dłuższy niż okres amortyzacji majątku sfinansowanego kredytem i nie dłuższy niż 15 lat
 • system spłaty:
  • na okres do 1 roku: raty lub spłata jednorazowa
  • na okres powyżej 1 roku: raty, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy
 • zabezpieczenie kredytu w formie uzgodnionej pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem
 • oprocentowanie: od 8,5%
 • prowizja: od od 0,7%
Kredyt dla jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Jednostki samorządu terytorialnego: gmina, powiat, miasto na prawach powiatu i województwo

 • celem kredytowania jest

  • pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu terytorialnego - kredyt krótkoterminowy podlegający spłacie w tym smaym roku budżetowym, w którym został zaciągniety
  • finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego - kredyt krótkoterminowy, średnioterminowy lub długoterminowy
 • zabezpieczenie kredytu w formie uzgodnionej pomiędzy JST a Bankiem
Kredyt pomostowy
 • celem kredytowania jest finansowanie projektów inwestycyjnych w ramach "Progamu Rozwoju Obszarów Wiejskich" oraz innch programów operacyjnych

 • kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy
 • system spłaty: jednorazowo lub w ratach
  wykonanie: ZOOM - iPolska.info
BANK SPÓŁDZIELCZY W POCZESNEJ
42-262 Poczesna, ul. Bankowa 1
tel./fax (034) 371-12-33
email: info@bspoczesna.pl