Nowa Bankowość Elektroniczna - EBP
Logowanie do SBI Korpo
Dokumentacja użytkownika SBI
PSD2
mojeID
Kredyty dla osób fizycznych
Kredyty na cele mieszkaniowe
Kredyty dla rolników
Kredyty na działalność gospodarczą
Wkłady oszczędnościowe terminowe
Karty płatnicze
Bankomaty
Tabela prowizji opłat
Placówki, oddziały
Wnioski do pobrania
Polecenie zapłaty
Ład korporacyjny
Polityka informacyjna
Nota prawna
Polityka cookies
RODO
Mechanizm Podzielnej Płatności
Przenoszenie rachunków płatniczych
Godziny graniczne
  Kredyty na działalność gospodarczą

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
 • celem kredytownia jest finansowanie bieżących potrzeb zwiazanych z działalnością gospodarczą, np. zakup towarów handlowych, zakup materiałów do produkcji, finansowanie niespornych i nieprzedawnionych należności od obiorców

 • okres kredytowania do 10 lat
 • system spłaty:
  • na okres do 1 roku: raty lub spłata jednorazowa
  • na okres od 1 roku do 10 lat: raty miesięczne lub kwartalne
 • zabezpieczenie kredytu w formie uzgodnionej pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem
Kredyt w rachunku bieżącym
 • kredyt obrotowy przeznaczony na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu, zapisywany jako limit w rachunku bieżącym

 • okres kredytowania do 2 lat
 • spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umozliwia wielokrotne wykorzystanie kredytu
 • warunki udzielenia kredytu:
  • rachunek jest prowadzony co najmniej od 3 miesięcy
  • znana sytuacja ekonomiczno-finansowa
  • posiadanie zdolności kredytowej
  • rzetelne i terminowe wywiązywanie sie ze zobowiązań
 • zabezpieczenie kredytu w formie uzgodnionej pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem
Kredyt płatniczy
 • kredyt udzielany w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań wobec pracowników lub z tytułu dostaw, robót i usług

 • okres kredytowania do 30 dni
 • zabezpieczenie kredytu w formie uzgodnionej pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem
Kredyt inwestycyjny
 • celem kredytowania jest finansowanie projektów inwestycyjnych, a w szczególności przedsiewzięć rozwojowych, np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, zakup akcji lub udziałów

 • kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy
 • okres kredytowania: nie dłuższy niż 15 lat
 • system spłaty: raty miesięczne, kwartalne lub w innym ustalonym z Bankiem okresie
 • zabezpieczenie kredytu w formie uzgodnionej pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem
Kredyt dla jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Jednostki samorządu terytorialnego: gmina, powiat, miasto na prawach powiatu i województwo

 • celem kredytowania jest

  • pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu terytorialnego - kredyt krótkoterminowy podlegający spłacie w tym smaym roku budżetowym, w którym został zaciągniety
  • finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego - kredyt krótkoterminowy, średnioterminowy lub długoterminowy
 • zabezpieczenie kredytu w formie uzgodnionej pomiędzy JST a Bankiem

  wykonanie: ZOOM - iPolska.info
BANK SPÓŁDZIELCZY W POCZESNEJ
42-262 Poczesna, ul. Bankowa 1
tel./fax (034) 371-12-33
email: info@bspoczesna.pl