Logowanie do SBI
Dokumentacja użytkownika SBI
Kredyty dla osób fizycznych
Kredyty na cele mieszkaniowe
Kredyty dla rolników
Kredyty na działalność gospodarczą
Wkłady oszczędnościowe terminowe
Karty płatnicze
Bankomaty
Tabela prowizji opłat
Placówki, oddziały
Wnioski do pobrania
  Wkłady oszczędnościowe terminowe


Lokaty terminowe - oprocentowanie podstawowe
Okres deklarowany
Wysokość wkładu
do 5,0 tyś. zł
powyżej 5,0 do 100,0 tyś. zł
powyżej 100,0 tyś. zł
1 i 2 miesięczne
2,60
3,20
3,90
3 miesięczne
2,70
3,40
4,10
4 i 5 mieszięczne
2,70
3,40
4,20
6 miesięczne
2,80
3,50
4,30
9 miesięczne
2,90
3,60
4,50
12 miesięczne
3,00
4,00
4,60
24 miesięczne/
3,50
4,10
4,70
36 miesięczne
3,70
4,20
4,80


Uwaga: wkłady osób fizycznych od 30 000 złotych wnoszone na okresy od 3 do 36 miesięcy mogą uzyskać dodatkowe oprocentowanie do 1 punktu procentowego.
Informcji szczegółowych udzielają pracownicy banku.


Gwarantowanie depozytów

Uprzejmie informujemy , że Bank Spółdzielczy w Poczesnej objęty jest ustawowym systemem gwarantowania depozytów zgodnie z art.2 pkt.3 lit a USTAWY z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Suma środków gwarantowanych w 100 % ( łącznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z umową ) stanowi równowartość 50000,00 euro niezależnie od liczby posiadanych w Banku rachunków .

Środki pieniężne objęte ustawowym systemem gwarantowania wypłacane są w terminie nie późniejszym niż trzy miesiące licząc od daty niedostępności środków.

Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Ochrona gwarancyjna obejmuje środki pieniężne następujących deponentów :

 • osoby fizyczne, osoby prawne, jednostkę organizacyjne niemające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, oraz podmioty, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.1)), będące stroną umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadające wynikającą z czynności bankowych wierzytelność do banku objętego obowiązkowym systemem gwarantowania, potwierdzoną wystawionym przez ten bank dokumentem imiennym, oraz osoby, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, o ile ich wierzytelność do banku stała się wymagalna przed dniem niedostępności środków, z wyłączeniem:
  1. Skarbu Państwa,
  2. banków krajowych, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych - w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe,
  3. podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119),
  4. podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.2)),
  5. podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.3)),
  6. podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.4)),
  7. podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.5)),
  8. jednostek organizacyjnych, które, zgodnie z treścią art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.6)), nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego,
  9. akcjonariuszy banku posiadających w dniu zawieszenia działalności banku pakiet co najmniej 5 % akcji, a także osób, które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy, o której mowa w lit. c),
  10. członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz osób pełniących w tym banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów tego banku, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu zawieszenia działalności banku lub spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego zawieszenie działalności banku lub dzień spełnienia warunku gwarancji;


Więcej informacji na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

  wykonanie: ZOOM - iPolska.info
BANK SPÓŁDZIELCZY W POCZESNEJ
42-262 Poczesna, ul. Bankowa 1
tel./fax (034) 371-12-33
email: info@bspoczesna.pl