Nowa Bankowość Elektroniczna - EBP
Logowanie do SBI Korpo
Dokumentacja użytkownika SBI
PSD2
mojeID
Kredyty dla osób fizycznych
Kredyty na cele mieszkaniowe
Kredyty dla rolników
Kredyty na działalność gospodarczą
Wkłady oszczędnościowe terminowe
Karty płatnicze
Bankomaty
Tabela prowizji opłat
Placówki, oddziały
Wnioski do pobrania
Polecenie zapłaty
Ład korporacyjny
Polityka informacyjna
Nota prawna
Polityka cookies
RODO
Mechanizm Podzielnej Płatności
Godziny graniczne
 

Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty wykonywane jest w drodze pobrania środków pieniężnych z rachunku Posiadacza i przekazanie ich na rachunek do banku wierzyciela.

Przeprowadzanie rozliczeń w formie polecenia zapłaty jest dopuszczalne pod warunkiem:
  1. posiadania przez wierzyciela rachunku w bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie stosowania polecenia zapłaty (lista banków realizujących polecenie zapłaty jest poniżej zamieszczona);
  2. udzielenia przez dłużnika ( Posiadacza rachunku) wierzycielowi upoważnienia do obciążania rachunku dłużnika w drodze polecenia zapłaty w umownych terminach zapłaty z tytułu określonych zobowiązań;
  3. zawarcia pomiędzy wierzycielem a bankiem, prowadzącym jego rachunek, umowy w sprawie stosowania polecenia zapłaty przez wierzyciela zawierającej w szczególności: zgodę banku na stosowanie formy polecenia zapłaty przez wierzyciela, zasady składania i realizowania poleceń zapłaty, zgodę wierzyciela na obciążenie jego rachunku kwotami odwoływanych poleceń zapłaty wraz z odsetkami zwróconymi dłużnikowi w związku z odwołaniem polecenia zapłaty, oraz zakres odpowiedzialności wierzyciela i banku,
  4. że maksymalna kwota pojedynczego polecenia zapłaty nie przekracza równowartości przeliczonych na złote według kursu średniego EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonywane jest rozliczenie pieniężne: a) 1.000 EURO - w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, b) 50.000 EURO - w przypadku pozostałych dłużników.
Dłużnik może odwołać w Banku pojedyncze polecenie zapłaty, którym obciążono jego rachunek bankowy, w terminie:
  1. 30 dni kalendarzowych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego - w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej,
  2. 5 dni roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego - w przypadku pozostałych dłużników.

Lista banków oferujących polecenie zapłaty

 Alior Bank S.A.  FM Bank
 Bank BPH S.A.  Get Bank S.A.
 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.  Getin Noble Bank S.A.
 Bank DNB NORD Polska S.A.  HSBC Bank Polska S.A.
 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.  IDEA Bank
 Bank Gospodarstwa Krajowego  ING Bank Śląski S.A.
 Bank Handlowy w Warszawie S.A.  INVEST - BANK S.A.
 Bank Millennium S.A.  KREDYT BANK S.A.
 Bank Ochrony Środowiska S.A.  Mercedes-Benz Bank Polska S.A.
 Bank of Tokyo-Mitsubishi  Meritum Bank ICB S.A.
 Bank Pocztowy S.A.  Nordea Bank Polska S.A.
 Bank Polska Kasa Opieki S.A.  NYKREDIT REALNYKREDIT A/S S.A.
 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.  PEKAO Bank Hipoteczny S.A.
 Bank Zachodni WBK S.A.  Polski Bank Przedsiębiorczości S.A.
 BNP Paribas Bank Polska S.A.  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
 BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce  RaboBank Polska S.A.
 BRE Bank Hipoteczny S.A.  Raiffeisen Bank Polska S.A.
 BRE BANK S.A.  RBS BANK (POLSKA) S.A.
 Credit Agricole Bank Polska S.A.  Santander Consumer Bank S.A.
 Danske Bank A/S S.A. oddzial w Polsce  Skandinaviska Enskilda Banken AB S.A.
 Deutsche Bank PBC S.A.  SOCIETE GENERALE w Warszawie
 Deutsche Bank Polska S.A.  Svenska Handelsbanken AB S.A. oddzial w Polsce
 DZ BANK Polska S.A.  Toyota Bank Polska S.A.
 Fiat Bank Polska S.A.  VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.

Więcej informacji na stronie www.poleceniezaplaty.org.pl

  wykonanie: ZOOM - iPolska.info
BANK SPÓŁDZIELCZY W POCZESNEJ
42-262 Poczesna, ul. Bankowa 1
tel./fax (034) 371-12-33
email: info@bspoczesna.pl