Nowa Bankowość Elektroniczna - EBP
Logowanie do SBI Korpo
Dokumentacja użytkownika SBI
PSD2
mojeID
Kredyty dla osób fizycznych
Kredyty na cele mieszkaniowe
Kredyty dla rolników
Kredyty na działalność gospodarczą
Wkłady oszczędnościowe terminowe
Karty płatnicze
Bankomaty
Tabela prowizji opłat
Placówki, oddziały
Wnioski do pobrania
Polecenie zapłaty
Ład korporacyjny
Polityka informacyjna
Nota prawna
Polityka cookies
RODO
Mechanizm Podzielnej Płatności
Przenoszenie rachunków płatniczych
Godziny graniczne
 

PRZENOSZENIE RACHUNKÓW PŁATNICZYCH

INSTRUKCJA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W POCZESNEJ W ZAKRESIE PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH
( Załącznik do Uchwały Zarządu nr 50/2018 z dnia 25 lipca 2018r. )

§ 1 Postanowienia ogólne
„Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych ” zwana dalej „Instrukcją” określa zasady i tryb przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym.

§ 2 Definicje
Jeżeli z treści nie wynika inaczej , przez użyte w Instrukcji i określenia należy rozumieć :
 1. Bank Spółdzielczy – Bank Spółdzielczy w Poczesnej
 2. Klient - klient indywidualny (konsument);
 3. rachunek płatniczy - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub podstawowy rachunek płatniczy,
 4. dotychczasowy bank – bank przekazujący rachunek płatniczy ,w tym Bank Spółdzielczy;
 5. nowy bank – bank przejmujący rachunek płatniczy ,w tym Bank Spółdzielczy;
 6. dotychczasowy rachunek – rachunek Klienta w Banku Spółdzielczym;
 7. nowy rachunek – rachunek Klienta w banku przejmującym , w tym w Banku Spółdzielczym;
 8. usługi płatnicze – polecenia zapłaty i zlecenia stałe.
§ 3 Ogólne zasady przenoszenia rachunku płatniczego z innego banku do Banku Spółdzielczego
 1. Klient ma prawo do otrzymania w Banku Spółdzielczym rzetelnej, czytelnej i bezpłatnej informacji o trybie przenoszenia rachunku płatniczego.
 2. Klient zainteresowany przeniesieniem rachunku składa Upoważnienie i Wniosek w Banku Spółdzielczym jako przejmującym rachunek . Wzór Upoważnienia oraz Wniosku, Bank udostępnia Klientowi w formie papierowej oraz za pośrednictwem stronie internetowej oraz systemu bankowości elektronicznej .
 3. Bank Spółdzielczy jako bank przyjmujący, w przypadku gdy nie świadczy usług tego rodzaju jakie świadczył bank przekazujący, to nie jest zobowiązany do ich świadczenia w ramach otwartego w procesie przeniesienia nowego rachunku płatniczego . Pracownik Banku Spółdzielczego zobowiązany jest poinformować Klienta o ofercie Banku Spółdzielczego w zakresie dostępnych rachunków płatniczych oraz usług powiązanych z takimi rachunkami.
 4. Upoważnienie oraz Wniosek powinny być złożone w postaci papierowej, zgodnie z obowiązującym wzorem . Dopuszczalne jest złożenie wniosku i upoważnienia w formie elektronicznej , o ile Bank Spółdzielczy posiada możliwość jednoznacznej identyfikacji elektronicznej Klienta.
 5. W przypadku, gdy Upoważnienie wraz z Wnioskiem składane jest w formie papierowej musi ono wraz z załączonym do niego Wnioskiem zostać podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w banku przekazującym (w banku, w którym Klient posiada rachunek płatniczy, który będzie przenoszony).
 6. W przypadku, gdy przenoszony rachunek płatniczy jest rachunkiem wspólnym Wniosek i Upoważnienie musi być podpisane przez wszystkich właścicieli rachunku.
 7. Niezgodność podpisu na złożonym papierowo Wniosku lub Upoważnieniu stwierdzona przez bank przekazujący spowoduje odmowę realizacji procesu przenoszenia rachunku przez bank przekazujący. Bank przekazujący powinien niezwłocznie przekazać informacje o tym fakcie do banku przyjmującego.
 8. Wniosek i Upoważnienie złożone drogą elektroniczną w systemie bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego wymaga złożenia Wniosku i Upoważnienia o takiej samej treści i w takim samym zakresie przez każdego z właścicieli rachunku. Wniosek i Upoważnienie składane poprzez system bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego wymagają dokonania uwierzytelnienia przez Klienta zgodnie z obowiązującymi w Banku Spółdzielczym zasadami.
 9. W przypadku, gdy Wnioski lub Upoważnienia złożone w systemie bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego przez poszczególnych posiadaczy rachunku płatniczego różnią się treścią lub zakresem Bank Spółdzielczy nie zrealizuje Wniosku, o czym niezwłocznie informuje Klienta.
 10. Zaistnienie sytuacji, o której mowa w ust. 9 powyżej oznacza, iż w celu realizacji Upoważnienia i Wniosku przez Bank Spółdzielczy wymagane jest ponowne złożenie Upoważnienia i Wniosku w systemie bankowości elektronicznej Banku przez wszystkich posiadaczy rachunku z tą samą treścią i zakresem danych lub złożenie Upoważnienia i Wniosku w formie papierowej w dowolnej Placówce Banku z podpisami wszystkich posiadaczy rachunku zgodnych z kartą wzorów podpisów w Banku.
 11. W przypadku, gdy złożony wraz z Upoważnieniem Wniosek zawiera żądanie przeniesienia zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz poleceń zapłaty, data określona we Wniosku, od której mają być one realizowane, powinna przypadać na co najmniej 6 dzień roboczy licząc od daty otrzymania przez bank przyjmujący od banku przekazującego informacji objętych Wnioskiem . Jeżeli data określona we Wniosku przypada na dzień wcześniejszy niż ww. wówczas bank przyjmujący wykonuje je po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania od banku przekazującego informacji zawartych w ww. Wniosku.
 12. W przypadku, gdy Bank Spółdzielczy występując w roli banku przyjmującego otrzyma niekompletne dane dotyczące poleceń przelewu (zlecenia stałe i polecenia zapłaty), wykona tylko te zlecenia, co do których posiada wymagane dane do ich realizacji. O brakujących danych poinformuje bank przekazujący i Klienta.
 13. W przypadku, gdy Klient zgodnie ze złożonym Upoważnieniem i Wnioskiem sam poinformuje płatników i odbiorców poleceń zapłaty i zleceń stałych oraz strony trzecie dokonujące regularnych poleceń przelewów na rachunek Klienta o nowym rachunku w banku przyjmującym, wówczas Bank Spółdzielczy działając w roli banku przyjmującego, przekaże Klientowi, jeżeli Klient o to wnioskował, wszelkie dane umożliwiające identyfikację tych Usług płatniczych w terminie 5 dni roboczych od otrzymania tych danych od banku przekazującego.
 14. Jeżeli przeniesienie Rachunku płatniczego do banku przyjmującego zakończy się rozwiązaniem umowy w Banku Spółdzielczym , Klient zobowiązany jest do zwrotu do Banku Spółdzielczego wszelkich kart płatniczych i niewykorzystanych blankietów czekowych, wydanych Klientowi do przenoszonego rachunku z Banku Spółdzielczego do banku przyjmującego.
 15. Jeżeli przeniesienie Rachunku płatniczego do banku przyjmującego nie wiąże się z zamknięciem Rachunku płatniczego w Banku Spółdzielczym wszelkie polecenia przelewów poza przenoszonymi Usługami płatniczymi będą zasilać ten rachunek.
 16. Klient nie może doświadczyć żadnych nieusprawiedliwionych opóźnień w procesie przenoszenia rachunku, wynikających z winy Banku.
 17. Przeniesienie rachunku z Banku Spółdzielczego do nowego banku jako banku przyjmującego nie zwalnia Klienta z zobowiązań wobec Banku Spółdzielczego (np. wynikających ze spłacanego kredytu, niespłaconych transakcji kartą płatniczą wydaną do przenoszonego rachunku).
 18. Obowiązkiem Klienta jest wyraźne wskazanie konkretnych płatności cyklicznych, w tym poleceń zapłaty i zleceń stałych (w razie potrzeby wraz ze wskazaniem pełnych danych i identyfikatorów tych płatności), powiązanych z rachunkiem w dotychczasowym banku (banku przekazującym) i mających podlegać procesowi przeniesienia.
 19. W celu utrzymania ciągłości płatności otrzymywanych i dokonywanych przez Klienta, zobowiązany jest on ustanowić dokładną datę, do której jego płatności mają być realizowane przez dotychczasowy bank – bank przekazujący i od której - przez nowy bank – bank przyjmujący.
§ 4 Zasady związane z poinformowaniem Banku o otwarciu rachunku płatniczego w innym Państwie członkowskim
 1. Klient ma prawo poinformować Bank Spółdzielczy o zamiarze otwarcia Rachunku płatniczego w banku prowadzącym działalność w innym Państwie członkowskim.
 2. Po otrzymaniu informacji o której mowa w ust 1 Bank Spółdzielczy wykonuje następujące czynności:
  1. Przekazuje Klientowi nieodpłatnie wykaz istniejących zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty, o ile dane są dostępne w Banku w Spółdzielczym, z zastrzeżeniem ust. 4 ;
  2. Przekazuje Klientowi nieodpłatnie dostępne informacje o regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na Rachunek płatniczy Klienta w Banku w ciągu 13 miesięcy poprzedzających informację o zamiarze otwarcia rachunku płatniczego w banku prowadzącym działalność w innym Państwie członkowskim, z zastrzeżeniem ust. 4 ;
  3. Przekazuje środki pieniężne pozostające na Rachunku płatniczym Klienta w Banku Spółdzielczym na rachunek prowadzony przez inny bank w Państwie członkowskim, o ile Klient przekazał polecenie przelewu umożliwiające identyfikację Klienta i jego rachunku, z zastrzeżeniem ust. 4;
  4. Zamyka, o ile Klient złożył wymagany wniosek dotyczący rozwiązania umowy rachunku, rachunek płatniczy w Banku Spółdzielczym zgodnie z obowiązującymi w Banku Spółdzielczym zasadami, z zastrzeżeniem ust. 4 .
 3. W przypadku, gdy na Rachunku płatniczym Klienta nie ma nieuregulowanych zobowiązań pracownik Placówki Banku zrealizuje czynności wymienione w ust. 2 w dniu wskazanym przez Klienta, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od Klienta, o której mowa w ust. 1 . Informacje do Klienta wysyłane są przez pracownika placówki Banku Spółdzielczego na adres korespondencyjny Klienta.
 4. W przypadku gdy na rachunku płatniczym występują wobec Banku Spółdzielczego nieuregulowane przez Klienta zobowiązania , pracownik Banku niezwłocznie informuje Klienta o przesłankach uniemożliwiających realizację czynności wymienionych w ust. 2 .
§ 5 Przesłanki uniemożliwiające zamknięcie przenoszonego Rachunku płatniczego
Przesłankami uniemożliwiającymi zamkniecie rachunku są:
 1. Blokada środków z tytułu nierozliczonej transakcji płatniczej na rachunku płatniczym;
 2. Rachunek płatniczy służy do dokonywania spłaty kredytów, w tym udzielonych z wykorzystaniem kart kredytowych;
 3. Dokonanie zajęcia środków w toku postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;
 4. Blokady środków na rachunku;
 5. Ustanowienie kaucji środków na poczet zobowiązań Klienta wobec innego banku;
 6. Saldo zerowe i zaległe opłaty, w przypadku, gdy Bank na danym rachunku uniemożliwia przekroczenie salda rachunku, a opłaty są naliczone i nie zostały pobrane;
 7. Saldo ujemne rachunku płatniczego;
 8. Otwarta akredytywa, otwarte inkaso dokumentowe lub inkaso czeków w obrocie krajowym lub dewizowym;
 9. Prowadzenie dla Klienta wobec którego zostało wydane postępowanie o ogłoszeniu przez niego upadłości lub który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości.
 10. Powiązanie z członkostwem u dostawcy prowadzącego taki rachunek.
§ 6 Opłaty
 1. Bank Spółdzielczy nie pobiera , od Klienta wnioskującego o przeniesienie rachunku lub Usług płatniczych powiązanych z jego dotychczasowym rachunkiem, opłat za udzielanie w związku z procesem przeniesienia standardowych informacji na temat stałych płatności tego Klienta.
 2. Klient nie będzie obciążany przez Bank Spółdzielczy żadnymi opłatami wynikającymi z błędów popełnionych przez Bank Spółdzielczy w procesie przeniesienia rachunku.
 3. Za wykonanie czynności bankowych innych niż związanych z przeniesieniem rachunku , Bank Spółdzielczy pobiera prowizje i opłaty określone w “Taryfie opłat i prowizji bankowych” doręczonej Klientowi w trybie określonym w zawartej Umowie rachunku bankowego .
 4. Klient zobowiązany jest zapewnić środki na Rachunku płatniczym w Banku w przypadku pobrania opłaty lub prowizji za czynności inne niż związane z przeniesieniem Rachunku płatniczego.
§ 7 Postanowienia końcowe
W przypadku przenoszenia rachunków z Banku Spółdzielczego , ewentualne powstałe spory w procesie przenoszenia, należy rozstrzygać wg zasad określonych w zawartej Umowie o prowadzenie rachunku.


Treść obowiązuje od 8.08.2018r.
  wykonanie: ZOOM - iPolska.info
BANK SPÓŁDZIELCZY W POCZESNEJ
42-262 Poczesna, ul. Bankowa 1
tel./fax (034) 371-12-33
email: info@bspoczesna.pl